Monday, August 22, 2022
Home Wiki Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

308
338

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học chính là sự đánh giá khách quan về giáo dục. Đề ra những phương hướng đổi mới và khắc phục những điều chưa làm được như giúp học sinh vượt khó khăn khi đến lớp,… Theo dõi quá trình học tập của học sinh để có biện pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Cùng nhau theo dõi bài viết này của nhandaovadoisong.com.vn nhé!

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được nhiều bạn đọc vô cùng quan tâm. Qua bài viết này các bạn sẽ nắm được những thông tin cơ bản nhất về sự đổi mới trong giáo dục cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hãy theo dõi nhé!

BÀI THU HOẠCH 
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Họ và tên giáo viên:…………………..………
Sinh ngày:……………………………..………
Trình độ chuyên môn:………………..………
Năm vào nghành:……………………..………
Chức vụ, tổ chuyên môn:…………………….
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:………………………

Qua quá trình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi và vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Bản thân tôi đã tiếp thu được nội dung bồi dưỡng như sau:

Câu 1: Những căn cứ thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học ……………………?
– Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX;

– Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên trung học cơ sở;

– Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1744/SGDĐT-GDCN-TX ngày 24/8/2015 của Sở GD&ĐT……………..về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học……………………;

– Căn cứ Công văn số 687/GDĐT-THCS ngày 18/9/2015 của Phòng GD&ĐT……………về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học……………………

– Căn cứ kế hoạch BDTX trường………………………;

– Căn cứ kế hoạch BDTX tổ KHTN;

Câu 2: Những điểm mới của nhiệm vụ bậc học năm học …………………… so với nhiệm vu năm học ……………….?

– Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

– Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

– Triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập bơi an toàn tại các đơn vị.

Câu3: Nghị quyết đại hội Huyện đảng bộ, tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ…………. đã đề cập đến những vấn đề gì của ngành giáo dục?

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo, dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực

– Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn, bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đến năm 2020, có 40 – 45% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 70 – 75% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường đại học Quảng Bình, Trường cao đẳng nghề và các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Câu 4: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

1 – Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

3- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

5- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

6- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

7- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định.

Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp, tập trung đầu tư xây dựng một số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm. Minh bạch hóa các hoạt động liên danh, liên kết đào tạo, sử dụng nguồn lực công ; bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư.

8- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục.

9- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo
Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại.

Câu 5: Hãy cho biết tên những văn bản của Quốc hội, Thủ tướng, Bộ GD&ĐT, Tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

– Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hạnh động của chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

– Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của chính phủ.

– Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

– Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học…………………….

– Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

– Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bản thân đã tiếp thu các kiến thức cơ bản, kỹ năng cơ bản trong nội dung bồi dưỡng đáp ứng thực hiện nhiệm vụ năm học. Bản thân có sự tìm tòi, nghiên cứu, đọc kỹ từng công văn, chỉ thị, từng quyết định để có những hiểu biết ban đầu về ngành giáo dục; về các chính sách, chiến lược phát triển giáo dục của huyện nhà.

BÀI THU HOẠCH 
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Họ và tên giáo viên:…………………..………
Sinh ngày:……………………………..………
Chức vụ:……………………………………………….

Câu 1: Thầy (cô) hãy trình bày những việc làm cụ thể về việc đánh giá thường xuyên được quy định theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

Trả lời:

– Căn cứ vào Điều 6. Đánh giá thường xuyên (được quy định theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014):

Đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện,của học sinh, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục khác, trong đó bao gồm cả quá trình vận dụng kiến thức, kĩ năng ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên ghinhững nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, những kết quả học sinh đã đạt được hoặc chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; các biểu hiện cụ thể về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho quá trình theo dõi, giáo dục đối với cá nhân, nhóm học sinh trong học tập, rèn luyện.

Thì những việc làm cụ thể mà giáo viên Tiểu học cần làm để đánh giá thường xuyên học sinh Tiểu học được quy định theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 là:

Cán bộ quản lý cùng “trải nghiệm” với GV, là nòng cốt chuyên môn khi thực hiện Thông tư 30:

Tổ chức tập huấn và triển khai tới từng GV việc làm cụ thể như: Dựa vào mục tiêu bài học, tuần học để xác định mỗi nội dung đánh giá nhằm mục tiêu phát triển toàn diện. Ban giám hiệu tăng cường dự giờ trên lớp để phát hiện kịp thời điều chỉnh tháo gỡ những khó khăn với GV trong quá trình thực hiện. Hướng dẫn GV phân loại học sinh cần được ưu tiên đánh giá nhận xét của GV như: học sinh xuất sắc hoặc hạn chế, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật tham gia học hòa nhập hay những học sinh có thay đổi bất thường đang học tốt bỗng sa sút hoặc học chưa tốt bỗng tiến bộ bứt phá… không gây áp lực cho GV trong quá trình thực hiện.

Phát huy “trí tuệ tập thể” để trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật đánh giá, nhận xét từng môn học và hoạt động giáo dục: Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt các tổ chuyên môn, tổ chức các buổi hội thảo để phát huy trí tuệ tập thể trao đổi kỹ năng nhận xét, đánh giá từng môn học và hoạt động giáo dục giúp giáo viên đưa ra lời nhận xét của mình sao cho phù hợp.

Chỉ đạo “linh hoạt” để giúp GV giảm áp lực khi thực hiện Thông tư 30: Việc nhận xét là ghi nhận những tiến bộ, thành công của HS nhằm động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập, kịp thời góp phần bồi dưỡng động cơ học tập đúng đắn. Không nên quy định thời điểm nhận xét, số lượng HS phải nhận xét/tháng mà giao quyền cho GV chủ động trên đối tượng HS của lớp mình đảm bảo chất lượng, HS phải tiến bộ. Với cách chỉ đạo linh hoạt như trên, GV không bị áp lực, nặng nề khi thực hiện Thông tư 30.

Về phía Giáo viên:

Trong quá trình dạy học, căn cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt động mà học sinh phải thực hiện trong bài học, giáo viên tiến hành một số công việc như quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học. Đồng thời, nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về những kết quả đã làm được hoặc chưa làm được; mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo các thao tác, kỹ năng cần thiết, phù hợp với yêu cầu của bài học, hoạt động của học sinh; Quan tâm tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn. Hàng tuần, giáo viên lưu ý đến những học sinh có nhiệm vụ chưa hoàn thành; giúp đỡ kịp thời để học sinh biết cách hoàn thành. Sau đó, hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục về mức độ hoàn thành nội dung học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác; dự kiến và áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời đối với những học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động giáo dục khác trong tháng.

Giáo viên cần thực hiện việc đánh giá “bằng lời” hầu hết học sinh trong lớp, trong từng tiết dạy, và tổ chức cho học sinh biết tự đánh giá, tham gia đánh giá trong quá trình học tập trên lớp. Sau đó, GV đã thực hiện việc ghi lời nhận xét thường xuyên, GV ghi vào vở; đặc biệt quan tâm nhận xét các HS chưa đạt và trong lời nhận xét ấy, GV phải ghi rõ những cái được, chưa được của HS, đưa ra lời tư vấn, giải pháp để HS khắc phục hạn chế đó; các HS tiến bộ, có lời khen, động viên kịp thời… Điều quan trọng là giáo viên phải dựa vào nội dung bài học, đối chiếu sản phẩm đạt được của học sinh với chuẩn kiến thức, kỹ năng; cân nhắc các đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh… của học sinh để có nhận xét xác đáng, kịp thời, khích lệ được học sinh, làm cho các em thấy hứng thú học tập, đồng thời còn phải tư vấn, hướng dẫn giúp các em biết được những hạn chế và biết tự mình khắc phục; hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá mình và đánh giá bạn, khuyến khích phụ huynh tham gia đánh giá học sinh.

Cuối học kỳ I khi bình bầu, tuyên dương, khen thưởng học sinh, yêu cầu GV chủ nhiệm mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp mình tham dự bình xét cùng học sinh và giáo viên. Thiết kế sổ “Nhật ký lớp học”, sổ “Theo dõi chất lượng giáo dục” thử nghiệm thay thế sổ “Theo dõi chất lượng giáo dục” theo mẫu của Bộ GD&ĐT giúp GV giảm nhẹ về hồ sơ sổ sách, thủ tục hành chính

Đây là vấn đề bức xúc của phần lớn GV đặc biệt là GV bộ môn. Để tránh lãng phí thời gian ghi chép mà hiệu quả giáo dục không được phát huy. Để giải phóng cường độ “lao động ghi chép” của GV và tiết kiệm thời gian, trên cơ sở mẫu sổ của Bộ GD&ĐT, tác giả đã nghiên cứu thiết kế hai mẫu sổ “Nhật ký lớp học” và “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục” nhằm thay thế “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục” dành cho GV chủ nhiệm, GV bộ môn và đã tiến hành thử nghiệm trên khối lớp 5 và đạt hiệu quả cao.

Sổ “Nhật ký lớp học”gồm 2 phần: Những thông tin về học sinh của lớp và Nhật ký đánh giá nhận xét hàng ngày của giáo viên giảng dạy.

Hướng dẫn sử dụng: Để tại lớp học.Phần những thông tin của học sinh trong lớp giáo viên đánh bằng vi tính và đính kèm vào sổ. Nhật ký đánh giá nhận xét hàng ngày của giáo viên được thiết kế theo từng tuần, được chia làm 5 cột.

Việc này có tác dụng: Sổ dùng chung cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, mỗi lớp 1 quyển. Khác với Sổ theo dõi chất lượng giáo dục của Bộ, trường có 15 lớp nhưng có tới hàng trăm quyển “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục” của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. Trường giảm được kinh phí phải mua nhiều sổ cho giáo viên.

Sổ để tại lớp: Đến tiết dạy của giáo viên nào thì giáo viên đó sử dụng đánh giá. Điều đó đã giúp giáo viên bộ môn không phải “mang vác” nhiều sổ trong một ngày đến trường.

Cuối tuần: Căn cứ vào các nhận xét, chứng cứ của sổ “Nhật ký lớp học”, giáo viên chủ nhiệm sẽ có những đánh giá toàn diện về học sinh trong tiết sinh hoạt lớp. Cuối mỗi tháng giáo viên chủ nhiệm có căn cứ để đánh giá học sinh ghi vào sổ liên lạc thông báo cho gia đình mà không cần tham khảo ý kiến giáo viên bộ môn.

Cuối mỗi học kỳ: Căn cứ vào sổ “Nhật ký lớp học” để giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thống nhất nhận xét vào “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục” cho từng học sinh.

Sổ theo dõi chất lượng giáo dục gồm 4 phần: Hướng dẫn sử dụng; Những thông tin về học sinh của lớp; Tổng hợp đánh giá của từng học sinh theo mỗi học kỳ; Tổng hợp đánh giá học sinh cả lớp.

Tác dụng: Sổ dùng chung cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, mỗi lớp 1 quyển, giảm được về số lượng sổ và tiết kiệm kinh phí. Cuối mỗi học kỳ, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thống nhất nhận xét vào “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục” cho từng học sinh. Căn cứ vào đó để ghi học bạ cho học sinh. Do vậy tính tích hợp giữa các cuốn sổ rất cao và hiệu quả.

Với mẫu Sổ theo dõi chất lượng giáo dục của Bộ, giáo viên phải ghi chép nhận xét hàng tháng với mỗi học sinh làm lãng phí thời gian, tốn kém kinh phí đặc biệt là giáo viên bộ môn. Ngược lại, khi được thay thế bởi 2 cuốn sổ được thiết kế và hướng dẫn sử dụng như trên, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm được giảm nhẹ thủ tục hành chính, hồ sơ sổ sách không cồng kềnh. GV giảng dạy khối 5 đã tiết kiệm được ½ thời gian lao động để ghi nhận xét hàng tháng so với giáo viên khối lớp 1+2+3+4.

Chính vì vậy, việc đổi mới đánh giá thường xuyên bằng nhận xét để tập trung hình thành động lực bên trong, cách đánh giá này giúp giáo viên đổi mới cách dạy, giúp học sinh học được, thích học và học tốt hơn.

Vì vậy mỗi giáo viên dù dạy một lớp hay 22 lớp, dạy 500 hay 1.000 học sinh, thì mỗi em đều phải được giáo viên quan tâm đánh giá hỗ trợ cụ thể, nhưng không nhất thiết phải là sự quan tâm đồng đều giữa các học sinh.

Cùng với nhà trường, phối hợp với cha mẹ học sinh trong quá trình đánh giá để nâng cao vai trò của “Giáo dục gia đình” đối với học sinh Tiểu học:

Một trong những điểm mới của Thông tư 30 trong đánh giá học sinh Tiểu học là có sự tham gia của cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ). Thông tư 30 đã đề cao vai trò của “Giáo dục gia đình” đối với trẻ để trẻ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất theo đúng hướng mong muốn. Do đó mỗi GV phải là một nhà tư vấn giúp cha mẹ các em làm tốt vai trò “Giáo dục gia đình” đặc biệt là vùng nông thôn. Cụ thể: Cha mẹ các em phải biết gia đình chính là nơi an toàn nhất cho trẻ. Tạo môi trường chăm sóc, giáo dục thuận lợi, cha mẹ cần tạo bầu không khí yêu thương đoàn kết gắn bó, quan tâm giữa các thành viên trong gia đình để cho các em luôn có cảm tưởng rằng ngôi nhà của mình chính là tổ ấm. Việc chăm sóc phát triển trí tuệ cho các em có quan hệ chặt chẽ với việc giáo dục, môi trường giáo dục nhà trường là quan trọng song gia đình mới là trường học đầu tiên và suốt đời của các em.

Do vậy khi những em có thiên hướng xuất hiện môt số năng khiếu cha mẹ phải biết phát hiện, khuyến khích tạo điều kiện để ươm mầm tài năng. Ví dụ: Mỹ thuật (vẽ), Âm nhạc (hát, múa, đàn.) … mà không nhất thiết cứ phải là môn Toán, tiếng Việt…Để thực hiện tốt chức năng giáo dục gia đình, mỗi thành viên trong gia đình phải trở thành tấm gương sáng để các em học tập, làm theo. Xã hội hiện đại cùng với nhịp sống hiện đại, năng động đã kéo mỗi cá nhân theo dòng chảy công việc. Song cần dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với con trẻ. Do vậy, GV cần phải làm tốt vai trò tư vấn cho phụ huynh quy định những việc các em cần phải tham gia giúp đỡ gia đình, lao động tự phục vụ bản thân “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Để giải tỏa nỗi lo lắng của cha mẹ học sinh khi đánh giá thường xuyên các môn học không sử dụng điểm số, giáo viên phải thuyết phục cho phụ huynh an tâm. Đối với HSTH, giáo dục tình thương (giáo dục bằng lời) là rất quan trọng có tính bền vững, những lời nhận xét chân tình của thầy cô sẽ là dấu ấn theo các em suốt cả cuộc đời.

Câu 2: Hãy trình bày những kết quả đạt được về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm?

Trả lời:
Sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là hoạt động sinh hoạt chuyên môn mới, nhằm tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, đây cũng là một hoạt động sát thực để đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Thông qua đó, mọi người cùng nhau tìm ra định hướng để khắc phục những điểm còn hạn chế của các em và tìm ra phương pháp áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Với tinh thần đó, trong nhiều năm học trở lại đây, trường Tiểu học Hoàng Diệu đã thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức đổi mới.

Một số kết quả đạt được

Thay đổi vị trí ngồi của người quan sát giờ dạy theo cách dự giờ truyền thống; vị trí mà chủ yếu quan sát hoạt động của giáo viên thành vị trí thuận lợi, linh hoạt (đứng, ngồi) để quan sát được hoạt động của giáo viên, học sinh, tạo góc nhìn tối đa để quan sát kết quả của học sinh từ nghe rõ câu trả lời, ý kiến chia sẻ với bạn…, kết quả bài làm trên bảng, sản phẩm bài làm trên giấy, bảng con; quan sát hành động, cử chỉ, ánh mắt của học sinh mà không gây nên sự xáo trộn và làm mất tập trung vào học tập của học sinh, tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên.

Sinh hoạt chuyên môn mới đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho giáo viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Giúp cho giáo viên rèn luyện kỹ năng quan sát việc học của học sinh thông qua hoạt động của cá nhân (tương tác cá nhân-tài liệu), thảo luận nhóm (tương tác HS-HS). Cách đánh giá học sinh từ kết quả của việc quan sát (câu trả lời, bài làm trên giấy, ý kiến thảo luận nhóm).

Hình thành thói quen, có kinh nghiệm trợ giúp học sinh (hướng dẫn, trao đổi, kĩ năng tương tác GV-HS). Qua sinh hoạt chuyên môn mới giáo viên có kỹ năng quan sát khi học sinh tham gia quá trình học tập, làm bài từ ánh mắt, nét mặt (vui tươi, cầu cứu-vướng mắc, gặp khó khăn cần trợ giúp) để trợ giúp các em. Giáo viên phát hiện sớm, đúng lúc mong muốn cần trợ giúp từ ánh mắt, cử chỉ của cá nhân; từ kết quả bài làm (sản phẩm) cá nhân, thảo luận của nhóm và trợ giúp đúng lúc. Đây là mấu chốt, là vấn đề cơ bản của sinh hoạt chuyên môn mới, là động lực để giúp các em hiểu, nắm bài học sâu sắc nhất, tạo mối quan hệ thân thiện và niềm tin tốt nhất của học sinh đối với giáo viên.

Tạo mối đoàn kết, gắn bó trong tổ chuyên môn, toàn trường từ việc chuẩn bị cho bài dạy thực hành. Với mỗi người một nhiệm vụ và chia sẻ rút kinh nghiệm sau bài dạy thực hành, thể hiện trách nhiệm của mỗi thành viên trong bài học, trong nâng cao chất lượng, từ đó xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. Quá trình chia sẻ sau phần thực hành bài dạy từ những điểm được và chưa được thì mọi thành viên tham gia đều thấy có trách nhiệm của bản thân mình trong đó.

Giúp giáo viên có thói quen chia sẻ ý kiến của mình sau khi quan sát bài dạy. Từ yêu cầu tất cả thành viên tham dự phải có ý kiến cá nhân nên mỗi thành viên trong quá trình quan sát giờ dạy thực hành phải tập trung quan sát hoạt động của người tổ chức dạy học, hoạt động của người học, ghi chép tỉ mỉ, chính xác các sự kiện mang tính “dấu ấn” tại các thời điểm trong bài dạy (ai ?, khi nào ?, cái gì ?). Do yêu cầu chia sẻ bằng lời nên đã giúp giáo viên rèn luyện ngôn ngữ nói, biểu cảm, cử chỉ khi giao tiếp; yêu cầu này giúp một số giáo viên ít khi chia sẻ trước tập thể được rèn luyện và tự tin hơn. Tạo cho giáo viên sự tự tin khi giao tiếp với phụ huynh, cộng đồng, xã hội. Cải thiện phần nào về tâm lý, ngôn ngữ, ứng xử trước đám đông. Sau các đợt sinh hoạt chuyên môn đã có sự thay đổi rõ nét, tiết học đã thật sự chuyển biến nhẹ nhàng, học sinh tự tin từ sự trợ giúp đúng lúc, hợp lí của giáo viên.

Hình ảnh từ Clip là minh chứng thuyết phục nhất để giáo viên rút kinh nghiệm phát huy hoặc thay đổi trong hoạt động dạy học. Đây còn là minh chứng thuyết phục nhất để người tổ chức, điều khiển lớp học thấy và phát huy được ưu điểm của bài dạy để phát huy; những hành động, ngôn ngữ, cử chỉ không chuẩn phải điều chỉnh và sửa được ngay. Khi nhìn hình ảnh hoặc nghe lời nói từ clip của bản thân, ngoài những ưu điểm, những cái hay cũng có những điều không đáng có, không nên làm (thậm chí là vô lí), do đó mà việc quay được clip rất hiệu quả cho việc điều chỉnh trong dạy học và hoạt động giáo dục (ví dụ lời nói bẳng ngôn ngữ địa phương quá nặng, cử chỉ thái độ chưa chuẩn mực…)

Một số nhà trường đã mua sắm thiết bị ghi hình, lưu file bài dạy thực hành chuyên đề, lưu trữ hồ sơ sinh hoạt chuyên môn mới khá tốt.

Cán bộ quản lý đã xây dựng tốt kế hoạch, định hướng chia sẻ sau sinh hoạt đúng trọng tâm của kế hoạch đề ra. Biết cách quay Clip và chọn chi tiết trọng tâm trong tiết dạy để khi chia sẻ, trao đổi có hiệu quả.
Chỉ là từ thực hành để chia sẻ, rút kinh nghiệm mà không đánh giá, xếp loại do vậy tạo được mối quan hệ thân thiện trong khối, tổ và tập thể sư phạm.

Một số khó khăn

– Là sự thay đổi về một hình thức sinh hoạt chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và thời lượng chưa nhiều, nên vẫn còn suy nghĩ là tiết thao giảng bình thường như trước đây do đó chuẩn bị chưa chu đáo cho buổi sinh hoạt chuyên môn; đặc biệt là chuẩn bị cho bài dạy thực hành có khi chưa phải là tâm huyết, trí tuệ của tập thể tổ, khối. Điểm cơ bản là các thành viên cùng tham gia và cùng tự nhận thấy cái được và chưa được, có phần trách nhiệm của bản thân mình và phân định rõ phần nào là ưu điểm, hay là lỗi của người thể hiện thực hành chưa thể hiện được ý tưởng của tập thể.

– Vẫn còn ít kinh nghiệm trong chỉ đạo nên việc chia sẻ sau thực hành đôi khi chưa đạt mục tiêu, định hướng, như ý kiến chia sẻ chưa sâu, thể hiện tính chung chung thiếu cụ thể, chi tiết, lặp ý kiến.

– Một số giáo viên vốn rụt rè, ít đưa chứng kiến, ít nói trước tập thể và trong quá trình quan sát giờ thực hành tập trung chưa cao nên không chỉ ra được thời điểm có vấn đề, có “dấu ấn”, đối tượng học sinh cụ thể, kết quả- sản phẩm của học sinh và các tương tác. Còn tình trạng người tham gia ý kiến sau trao đổi, kết luận vấn đề dạng “đồng ý” với ý kiến trước đó.

– Thiếu thiết bị và kinh nghiệm trong việc ghi hình các tiết dạy thực hành và thậm chí một số tiết dạy không được ghi hình hoặc ghi hình thiếu chọn lọc; cách chọn hình ảnh, hoạt động chưa nêu bật được vấn đề, đặc biệt là biểu cảm qua nét mặt và cử chỉ trong hoạt động học tập chưa trọng tâm, nên minh chứng đưa ra chưa thuyết phục, do vậy hiệu quả không cao và trở lại như đánh giá, rút kinh nghiệm như bài dạy thao giảng thông thường.

– Phần lớn các trường chưa có kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ thực hành, thể hiện tiết dạy cho tổ khối.

– Một vài định hướng về sinh hoạt chuyên môn hướng tập trung vào học sinh

– Tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và những ưu điểm, hướng dẫn nắm vững lý thuyết, quy trình, kĩ thuật về sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm trong đội ngũ CBQL, giáo viên.

– Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ đạo các tổ triển khai theo kế hoạch. Tham gia cùng các tổ, thành viên chuẩn bị bài thực hành để cùng giúp đỡ, góp ý trong điều hành, chia sẻ sau tiết dạy thực hành. Tạo thói quan quan sát hoạt động, quan sát cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, sản phẩm và sự tương tác của học sinh hẳng ngày trong các tiết dạy.

– Mua sắm máy quay, hướng dẫn, thực hành ghi hình ảnh trong các tiết thực hành, tiết dạy bình thường. Khi quay hình ảnh chú ý quan sát, chọn lọc hình ảnh đảm bảo bao quát toàn bộ, trọng tâm, chi tiết các hoạt động của giáo viên, học sinh, các tương tác, ngôn ngữ, cử chỉ, những “dấu ấn” đặc biệt trong tiết dạy …, xử lý tình huống chưa đạt và các điểm tích cực của tiết dạy.

– Duy trì sinh hoạt; hướng dẫn cách quan sát, ghi chép trong một tiết thực hành trong sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm mới nói riêng và tròng tham gia dự giờ thăm lớp nói chung. Cách phân tích, chia sẻ trong tiết dạy để rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.

Người viết bài thu hoạch

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ những bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học đầy ấn tượng giúp bạn có thêm được những thông in về sự đổi mới trong giáo dục hiện nay. Đừng quên chia sẻ bài viết hấp dẫn này của chúng tôi nhé!

Tài Liệu – Tags: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

 • Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 • Bài thu hoạch chuyên đề 2020 của giáo viên chi tiết nhất

 • Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân mà bạn nên tham khảo

 • [Download] Cách viết bài thu hoạch môn học đầy đủ và chính xác

 • [Trọn bộ] Bài thu hoạch chuyên đề 2020 đầy đủ nhất hiện nay

 • [Dowload] Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng năm 2020 đầy đủ nhất

 • Bài thu hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo ấn tượng nhất

 • Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với việt nam

 • Những mẫu bài thu hoạch cảm tình đoàn được bạn đọc săn đón

 • Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của giáo viên

 • Bài thu hoạch học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XII

 • Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12 của đảng viên

 • Hướng dẫn viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa 12 của giáo viên

 • Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

308 COMMENTS

 1. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this.

  And he actually ordered me breakfast due to the fact that
  I discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to
  discuss this issue here on your website.

 2. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  go over the same topics? Thanks for your time!

 3. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something which I think I
  would never understand. It seems too complex and extremely broad
  for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 4. fantastic points altogether, you simply received a new reader.

  What would you recommend in regards to your submit that you just made a
  few days in the past? Any positive?

 5. Today, I went to the beachfront with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 6. I do believe all of the concepts you have offered on your post.
  They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the
  posts are too brief for starters. May just you please prolong them
  a little from next time? Thanks for the post.

 7. It’s not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this website dailly and obtain fastidious information from here every day.

 8. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
  read this article i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.

 9. Good day! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 10. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it wise. I cant wait to read much more from you. This
  is really a wonderful web site.

 11. I every time spent my half an hour to read this web site’s articles or reviews everyday along with a mug of coffee.

 12. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a
  plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
  you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to
  your new updates.

 13. Ahaa, its pleasant conversation regarding this piece of writing at this
  place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting
  at this place.

 14. Whats up are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get
  started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 15. Hello, i believe that i noticed you visited my
  web site so i came to return the want?.I’m trying to
  to find things to enhance my web site!I assume its adequate to use a few of
  your ideas!!

 16. I blog frequently and I genuinely thank you for your information.
  The article has truly peaked my interest. I am going to bookmark
  your site and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your Feed as well.

 17. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be useful to read content from other writers and practice a little something
  from other websites.

 18. Very rapidly this site will be famous among all blog users, due to it’s pleasant articles

 19. Hello, i think that i saw you visited my website so i got here to go back the
  favor?.I’m attempting to find issues to enhance my web site!I suppose its adequate to make use
  of a few of your concepts!!

 20. Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my
  website loaded up as fast as yours lol

 21. Wonderful website. A lot of useful info here. I’m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks on your sweat!

 22. With havin so much content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it
  looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any solutions to help reduce content from being stolen?
  I’d definitely appreciate it.

 23. I every time used to read piece of writing in news papers
  but now as I am a user of internet so from now I am using net
  for articles or reviews, thanks to web.

 24. My spouse and I stumbled over here different website and thought I should check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.

 25. hello!,I like your writing very so much! share we communicate extra about your post
  on AOL? I require an expert in this space to solve my
  problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 26. I always spent my half an hour to read this website’s articles everyday along with a cup of
  coffee.

 27. Today, I went to the beach with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 28. Great blog here! Also your web site loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 29. I’ve read several good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

  I wonder how much effort you put to make any such excellent informative web
  site.

 30. I am really inspired together with your writing skills as smartly as with the layout
  to your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it your self?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to
  look a great blog like this one today..

 31. Hello there! I simply would like to give you a huge
  thumbs up for your great info you have right here on this post.

  I am coming back to your web site for more soon.

 32. Excellent website. Lots of useful info here.
  I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.

  And naturally, thank you on your effort!

 33. Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Kudos!

 34. Hello there! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through some of the
  articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 35. This page definitely has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 36. http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/earchord29.jigsy.com/entries/general/6-Steps-To-Minecraft-Servers-Of-Your-Desires

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your
  site. It appears as if some of the written text on your posts are running off the screen. Can someone else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

 37. Great beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 38. you are actually a excellent webmaster. The site loading speed is incredible.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a excellent process in this topic!

 39. It’s really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that
  you just shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 40. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you will be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back later in life.
  I want to encourage you continue your great work,
  have a nice holiday weekend!

 41. What’s up it’s me, I am also visiting this website daily, this site
  is really fastidious and the people are truly
  sharing pleasant thoughts.

 42. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every
  time a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  Is there a way you can remove me from that service? Cheers!

 43. This is my first time go to see at here and i am genuinely pleassant to read everthing at one place.

 44. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get
  that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say you have done a great job with this. Additionally, the blog loads super fast
  for me on Safari. Outstanding Blog!

 45. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward
  to seeing it expand over time.

 46. It’s going to be ending of mine day, except before finish I
  am reading this impressive article to increase my knowledge.

 47. This is very interesting, You’re a very
  skilled blogger. I have joined your feed and look
  forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve
  shared your site in my social networks!

 48. When someone writes an paragraph he/she maintains the image
  of a user in his/her brain that how a user
  can understand it. Thus that’s why this article is amazing.

  Thanks!

 49. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested
  to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
  iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this
  is completely off topic but I had to share it with someone!

 50. Wow! In the end I got a website from where I know how to really get valuable data regarding
  my study and knowledge.

 51. Link exchange is nothing else however it is simply placing
  the other person’s webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar for you.

 52. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this information for
  my mission.

 53. Great site you have here but I was curious if you knew of
  any message boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get advice from other experienced individuals that share
  the same interest. If you have any recommendations, please let me
  know. Bless you!

 54. I like the valuable info you provide to your
  articles. I will bookmark your blog and test again right here regularly.
  I am slightly sure I will be told a lot of new stuff proper here!
  Good luck for the following!

 55. My partner and I stumbled over here from a different website and
  thought I may as well check things out. I like what I see so i
  am just following you. Look forward to looking at
  your web page repeatedly.

 56. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking
  more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 57. Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital
  to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog
  posts. Any way I will be subscribing on your augment or even I fulfillment
  you get admission to consistently fast.

 58. It’s remarkable designed for me to have a web site, which is valuable in favor of my know-how.

  thanks admin

 59. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone
  and tested to see if it can survive a thirty foot
  drop, just so she can be a youtube sensation. My
  apple ipad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 60. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

 61. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished
  to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 62. I think that everything composed was actually very logical.
  However, think on this, suppose you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog,
  but suppose you added a headline that makes people desire more?
  I mean Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học – Lovablemessages.com is kinda plain. You should look at Yahoo’s front page and watch
  how they create article headlines to grab viewers to open the
  links. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers excited about what
  you’ve written. Just my opinion, it would bring your posts a little livelier.

 63. My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out.

  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page
  repeatedly.

 64. Heya just wanted to give you a brief heads up
  and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers
  and both show the same results.

 65. Hi colleagues, its great paragraph regarding educationand fully explained, keep it up all the time.

 66. Howdy! I know this is sort of off-topic however I needed
  to ask. Does operating a well-established blog such as yours require a large amount of work?
  I’m brand new to writing a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my personal
  experience and feelings online. Please let me know
  if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 67. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really
  loved browsing your blog posts. After all I will be subscribing for your
  feed and I hope you write again soon!

 68. Hurrah, that’s what I was exploring for, what a material!
  existing here at this blog, thanks admin of this website.

 69. I need to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it.

  I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

 70. For hottest news you have to pay a visit world wide web and on world-wide-web I found this website as a most excellent site
  for most up-to-date updates.

 71. It’s going to be finish of mine day, however before finish
  I am reading this impressive article to increase my knowledge.

 72. If you are going for most excellent contents like myself, only go to
  see this web page everyday because it presents feature contents, thanks

 73. I visited various websites however the audio quality for audio songs present at this site is actually marvelous.

 74. Good day! Do you know if they make any plugins to
  assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Cheers!

 75. I have fun with, cause I discovered exactly what I was looking for.

  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 76. If you desire to grow your familiarity only keep visiting this web page and be updated with the most up-to-date gossip posted here.

 77. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying
  to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 78. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same topics as
  yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 79. It’s hard to come by educated people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 80. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that
  I think I would never understand. It seems too complex
  and very broad for me. I’m looking forward for your next
  post, I’ll try to get the hang of it!

 81. Heya i’m for the first time here. I found this
  board and I to find It really helpful & it helped me out much.
  I’m hoping to give one thing again and aid others such as
  you aided me.

 82. It’s awesome designed for me to have a web page, which
  is good for my know-how. thanks admin

 83. I quite like reading a post that can make men and women think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

 84. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you
  ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great
  in Chrome. Do you have any solutions to help fix this problem?

 85. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i
  subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 86. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a little
  bit, but other than that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 87. [https://bowenkrarup8.bloggersdelight.dk/2022/02/17/best-means-to-make-one-ideal-daenerys-targaryen-cosplay/ best superhero cosplay

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?

  Thanks!

 88. These are genuinely enormous ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious points
  here. Any way keep up wrinting.

 89. We stumbled over here by a different website and thought I
  might as well check things out. I like what I see so
  now i’m following you. Look forward to going over your web page for a second time.

 90. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge concerning unexpected
  emotions.

 91. It’s actually a nice and useful piece of information. I
  am satisfied that you shared this helpful information with
  us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 92. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody getting
  similar RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 93. Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, like
  you wrote the e-book in it or something. I believe that you simply can do with some percent
  to pressure the message house a bit, but other than that, that is magnificent blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 94. This is a topic that’s close to my heart… Best wishes!
  Exactly where are your contact details though?

 95. Great information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon).
  I have book marked it for later!

 96. I’m curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m having some minor security problems with my latest
  website and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions?

 97. http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://garagesock0.werite.net/post/2022/04/13/Image-Your-Ebook-Readers-On-High.-Learn-This-And-Make-It-So

  It’s awesome for me to have a site, which is good for
  my experience. thanks admin

 98. Very shortly this web site will be famous amid all blog viewers, due to it’s good posts

 99. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  entirely different topic but it has pretty much the same layout and design.
  Excellent choice of colors!

 100. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall look of your
  site is wonderful, as well as the content!

 101. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly
  the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 102. I am extremely impressed with your writing skills as well as with
  the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing,
  it is rare to see a great blog like this one today.

 103. Good info. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 104. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 105. These are genuinely wonderful ideas in regarding blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

 106. We stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page again.

 107. I do not even know how I ended up here, however I assumed this publish was
  once great. I do not recognise who you are however certainly you’re going to
  a famous blogger in the event you are not already. Cheers!

 108. https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=https://pricemath6.bloggersdelight.dk/2022/04/14/the-philosophy-of-best-minecraft-mods/

  Good day! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 109. Hey would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

  Thanks, I appreciate it!

 110. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say
  fantastic blog!

 111. Spot on with this write-up, I truly think this amazing site needs much more attention. I’ll
  probably be back again to see more, thanks for the information!

 112. Greetings I am so delighted I found your blog page, I really found
  you by error, while I was researching on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like
  to say many thanks for a tremendous post and a all
  round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read more, Please do keep up the awesome b.

 113. Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga
  group? There’s a lot of people that I think would
  really appreciate your content. Please let me know.
  Many thanks

 114. whoah this blog is fantastic i really like reading
  your articles. Stay up the good work! You understand, many individuals are
  looking round for this information, you can help them greatly.

 115. I think this is one of the most significant info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark
  on some general things, The website style is ideal, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 116. Right away I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read additional news.

 117. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come
  across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you
  have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people
  are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my hunt for something regarding this.

 118. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog
  and look forward to new updates.

 119. I got this web site from my pal who shared with
  me regarding this website and at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative content here.

 120. I have learn a few just right stuff here.
  Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to
  make such a magnificent informative website.

 121. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 122. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same information you
  discuss and would love to have you share some stories/information. I know
  my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free
  to shoot me an e mail.

 123. When some one searches for his vital thing, therefore he/she wants to
  be available that in detail, thus that thing is maintained over
  here.

 124. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check
  it out. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Outstanding blog and superb design.

 125. Everything is very open with a precise description of the challenges.

  It was truly informative. Your website is useful. Thank you for
  sharing!

 126. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting
  this to my followers! Wonderful blog and fantastic design and style.

 127. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you
  could be giving us something informative to read?

 128. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, excellent blog!

 129. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really great posts and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some
  content for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Kudos!

 130. If you are going for most excellent contents like I do, only pay a quick visit this
  site every day because it gives feature contents,
  thanks

 131. I must thank you for the efforts you have
  put in writing this blog. I really hope to check out the
  same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to
  get my very own website now 😉

 132. Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you will be a great author.I will make certain to bookmark your
  blog and will eventually come back down the road. I want to encourage you to
  continue your great work, have a nice day!

 133. Hurrah! After all I got a weblog from where I know how to genuinely get
  helpful data regarding my study and knowledge.

 134. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting
  to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get
  advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 135. My spouse and I absolutely love your blog and
  find the majority of your post’s to be just what I’m looking
  for. Does one offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write
  regarding here. Again, awesome site!

 136. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like
  you helped me.

 137. We are a bunch of volunteers and opening a brand
  new scheme in our community. Your web site offered us with helpful information to work on.
  You’ve done an impressive task and our whole neighborhood shall be
  thankful to you.

 138. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and
  visit more often. Did you hire out a designer
  to create your theme? Exceptional work!

 139. hi!,I like your writing very a lot! share we communicate more about your post on AOL?

  I require an expert on this area to resolve my
  problem. Maybe that’s you! Looking forward to peer you.

 140. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a
  good platform.

 141. Heya i am for the primary time here. I found this board and
  I to find It really useful & it helped me out a lot. I am hoping to give one thing again and aid others like you helped me.

 142. Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing effort.

 143. Hey I am so excited I found your web site, I really found you by
  accident, while I was searching on Yahoo for
  something else, Anyways I am here now and would just
  like to say thanks for a tremendous post and a all round interesting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it
  all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep
  up the fantastic jo.

 144. Valuable information. Lucky me I discovered your web site unintentionally,
  and I am surprised why this accident did not happened earlier!

  I bookmarked it.

 145. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious
  if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce
  it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very
  much appreciated.

 146. Wow, that’s what I was exploring for, what a stuff!
  existing here at this website, thanks admin of this website.

 147. For latest news you have to visit internet and on the
  web I found this site as a most excellent web site
  for most up-to-date updates.

 148. Hi! Would you mind if I share your blog with
  my myspace group? There’s a lot of folks that I
  think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thank you

 149. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble
  finding one? Thanks a lot!

 150. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 151. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate
  your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

 152. Definitely believe that that you stated. Your favourite reason appeared to be at
  the net the easiest thing to understand of.

  I say to you, I definitely get irked while other folks think about concerns that they just do not realize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing
  without having side-effects , folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 153. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this website?

  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives
  for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 154. Thanks a lot for sharing this with all people you really understand what you are speaking about!
  Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =).
  We could have a link exchange agreement among us

 155. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
  just wondering if you get a lot of spam feedback? If so
  how do you stop it, any plugin or anything you can advise?

  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much
  appreciated.

 156. I am really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A couple of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any suggestions to help fix this
  issue?

 157. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you will be a
  great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later in life.
  I want to encourage that you continue your great job,
  have a nice morning!

 158. Hello colleagues, how is the whole thing, and what you desire to say
  about this post, in my view its in fact amazing
  designed for me.

 159. I constantly spent my half an hour to read this blog’s content
  every day along with a mug of coffee.

 160. Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or
  vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 161. Hello, I would like to subscribe for this weblog to obtain latest updates,
  thus where can i do it please help out.

 162. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers
  and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You
  have done a wonderful job!

 163. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my
  difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 164. This piece of writing gives clear idea designed
  for the new visitors of blogging, that truly how to do running a blog.

 165. Greate post. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You have performed an excellent job.
  I will definitely digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this site.

 166. Normally I do not read post on blogs, but I would like
  to say that this write-up very compelled me to try and do it!
  Your writing style has been amazed me. Thank you, very great
  article.

 167. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for newbie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 168. If some one desires to be updated with latest technologies afterward he must
  be pay a visit this web page and be up to date all the time.

 169. Thankfulness to my father who stated to me about this website, this blog is in fact remarkable.

 170. I don’t even know the way I ended up right here, but I assumed this publish was once
  good. I don’t recognize who you are however definitely you’re going to a famous blogger for those
  who aren’t already. Cheers!

 171. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?

  The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
  this your broadcast provided bright clear concept

 172. continuously i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is
  also happening with this post which I am reading now.

 173. I have been exploring for a bit for any high quality
  articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

  Studying this info So i am happy to express that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much certainly will make certain to do not overlook this site and give it a look on a
  continuing basis.

 174. I read this article fully about the resemblance of newest and preceding technologies, it’s remarkable article.

 175. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It
  really useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others like you helped me.

 176. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through
  some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted
  I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back often!

 177. Excellent post! We will be linking to this
  particularly great article on our website. Keep
  up the good writing.

 178. Fascinating blog! Is your theme custom made or
  did you download it from somewhere? A theme like yours with a few
  simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design.
  Appreciate it

 179. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your blog.
  It seems like some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them too? This might be a issue with
  my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

 180. Incredible! This blog looks exactly like my
  old one! It’s on a completely different topic but
  it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 181. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you aided me.

 182. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have
  really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will
  be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 183. After looking at a few of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog.

  I book marked it to my bookmark site list and will
  be checking back soon. Please visit my website too and let me know what you think.

 184. I was recommended this website by my cousin. I am not
  sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You are incredible! Thanks!

 185. Thank you for sharing your info. I really appreciate your
  efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.

 186. Great web site you have here.. It’s difficult to find high-quality
  writing like yours these days. I really appreciate people like you!
  Take care!!

 187. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to
  have you share some stories/information. I know my readers would enjoy
  your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 188. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am
  going through problems with your RSS. I don’t know the reason why I can’t
  join it. Is there anyone else having similar
  RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 189. Its like you read my mind! You appear to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 190. Excellent website. A lot of useful info here. I’m sending it to some
  friends ans additionally sharing in delicious.

  And naturally, thank you in your effort!

 191. Hi, I want to subscribe for this web site to take most up-to-date updates, therefore where
  can i do it please help out.

 192. There is definately a lot to find out about this subject. I love all the points you made.

 193. If you would like to get a great deal from this article then you have to apply these methods to your won weblog.

 194. Hey very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?

  I am satisfied to find so many useful info right here within the put up, we need
  work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 195. I blog quite often and I genuinely appreciate
  your content. This article has truly peaked my interest.
  I will bookmark your site and keep checking for
  new details about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 196. https://cameradb.review/wiki/9_Methods_To_Maintain_Your_Minecraft_Server_Software_Growing_Without_Burning_The_Midnight_Oil

  Thanks for sharing your thoughts about cameradb.review.
  Regards

 197. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you ought to write more about this
  subject matter, it may not be a taboo subject but usually people don’t speak about such issues.
  To the next! All the best!!

 198. This is my first time go to see at here and i am
  truly pleassant to read all at alone place.

 199. http://www.video-bookmark.com/bookmark/5180646/9-methods-you-can-get-rid-of-private-servers-out-of-your-online-busine/

  Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this
  problem. If you have any suggestions, please share.
  Cheers!

 200. Wow that was unusual. I just wrote an very
  long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say excellent blog!

 201. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

 202. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.

  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 203. This paragraph provides clear idea for the
  new visitors of blogging, that truly how to do blogging.

 204. Hello, for all time i used to check website posts here
  in the early hours in the morning, as i like to gain knowledge of more and more.

 205. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 206. I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is really
  pleasant.

 207. I like the valuable information you provide to your articles.

  I will bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
  I am quite certain I will learn many new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

 208. What’s up, after reading this amazing piece of writing i am too glad to share my know-how here with mates.

 209. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw
  away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 210. This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you
  had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 211. Spot on with this write-up, I really feel this website needs a great
  deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 212. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to
  be on the web the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having
  side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get
  more. Thanks

 213. Hi there, I found your site by means of Google at the same time as looking
  for a similar matter, your site came up, it appears to be like
  great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply was alert to your blog via Google, and
  located that it’s truly informative. I am going to be careful
  for brussels. I will appreciate for those who continue this
  in future. A lot of other people will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 214. It is truly a great and useful piece of information. I am
  satisfied that you shared this helpful information with us.

  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 215. It’s awesome in favor of me to have a web page, which is valuable in favor of my knowledge.
  thanks admin

 216. Thanks for finally writing about > Bài thu hoạch bồi dưỡng thường
  xuyên giáo viên tiểu học – Lovablemessages.com
  < Liked it!

 217. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything
  I’ve worked hard on. Any suggestions?

 218. It’s remarkable in favor of me to have a web page, which is helpful in support of my knowledge.
  thanks admin

 219. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve
  really enjoyed browsing your blog posts. After all I
  will be subscribing to your feed and I hope you write
  again very soon!

 220. If you wish for to grow your knowledge just keep visiting this
  website and be updated with the newest news update posted here.

 221. Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up
  to other viewers that they will help, so here it occurs.

 222. My programmer is trying to convince me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for
  about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts
  into it? Any help would be greatly appreciated!

 223. Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get
  guidance from someone with experience. Any help would be greatly
  appreciated!

 224. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 225. This is the perfect blog for anybody who really wants to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you
  (not that I really would want to…HaHa). You certainly put
  a brand new spin on a topic which has been discussed for a long time.
  Wonderful stuff, just excellent!

 226. Hello there! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 227. What’s up colleagues, its fantastic article on the topic of cultureand completely defined,
  keep it up all the time.

 228. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it
  has helped me out loads. I hope to contribute & help other customers like its aided me.
  Good job.

 229. It’s going to be ending of mine day, however before end
  I am reading this impressive post to improve my knowledge.

 230. At this time I am ready to do my breakfast, afterward having
  my breakfast coming yet again to read other news.

 231. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 232. It’s great that you are getting thoughts from this paragraph as well as from
  our dialogue made at this time.

 233. naturally like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I find
  it very bothersome to inform the truth then again I’ll definitely come back
  again.

 234. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog
  article or vice-versa? My website covers a lot of the
  same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 235. Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also
  create comment due to this brilliant article.

 236. I am truly thankful to the holder of this site who has shared
  this great paragraph at here.

 237. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme
  in our community. Your website offered us with useful information to
  work on. You’ve done an impressive task and our entire community can be thankful to you.

 238. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read
  stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got
  the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 239. I blog quite often and I seriously thank you for your information. The article
  has really peaked my interest. I will bookmark your website and keep
  checking for new information about once per week.
  I subscribed to your Feed as well.

 240. You could definitely see your expertise in the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers like you who
  aren’t afraid to mention how they believe. At all times
  follow your heart.

 241. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 242. Heya i am for the first time here. I found this board and I
  find It really helpful & it helped me out much.
  I hope to give one thing again and help others such as
  you aided me.

 243. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 244. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have
  some experience with something like this. Please let me know if
  you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 245. Hello, this weekend is nice designed for me, for the reason that this point in time i am reading this fantastic educational paragraph
  here at my home.

 246. Thanks for the auspicious writeup. It in fact used to be a entertainment account it.
  Look complicated to far brought agreeable from you! By
  the way, how could we keep up a correspondence?

 247. It’s amazing to visit this site and reading the views of all colleagues regarding this paragraph, while I am also keen of getting familiarity.

 248. Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this
  piece of writing i thought i could also make comment due to this good paragraph.

 249. I every time emailed this blog post page to all my friends, as if like to read
  it next my links will too.

 250. It’s an remarkable paragraph in favor of all the web
  viewers; they will take advantage from it I am sure.

 251. Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.

  I’m confident they will be benefited from this site.

 252. If you are going for most excellent contents like I do, simply visit
  this web site all the time because it offers feature contents,
  thanks

 253. This excellent website certainly has all the information and facts I needed concerning
  this subject and didn’t know who to ask.

 254. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
  wanting to know your situation; we have created some nice procedures and we are looking to
  swap techniques with others, be sure to shoot
  me an e-mail if interested.

 255. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire
  actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 256. I don’t even know the way I finished up here, but I assumed this submit was once
  good. I do not understand who you might be but certainly you’re going to a famous blogger if
  you happen to aren’t already. Cheers!

 257. Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
  manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

 258. I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the wonderful works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 259. Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and tell you I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with
  the same subjects? Thank you!

 260. Wonderful goods from you, man. I have remember your stuff previous to and you are just too great.
  I really like what you have acquired right here, really like
  what you’re saying and the way by which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to stay it wise.
  I can not wait to learn far more from you. This is actually a wonderful site.

 261. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic
  blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 262. It’s amazing for me to have a web page, which is beneficial designed for my experience.
  thanks admin

 263. fantastic put up, very informative. I wonder
  why the opposite specialists of this sector don’t realize this.
  You must proceed your writing. I am confident, you’ve a great
  readers’ base already!

 264. I am genuinely happy to read this webpage posts
  which contains lots of useful facts, thanks for providing these kinds of data.

 265. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back later on. I want to encourage that
  you continue your great job, have a nice evening!

 266. I enjoy, cause I discovered exactly what I used to be
  having a look for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 267. whoah this weblog is excellent i like studying your posts.

  Stay up the great work! You understand, lots of persons
  are looking round for this info, you could aid them greatly.

 268. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who
  has been conducting a little research on this.
  And he actually ordered me lunch simply because I found it for him…

  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your website.

 269. Hi outstanding blog! Does running a blog like this require a lot of work?
  I have virtually no understanding of coding however
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just had to ask.
  Thank you!

 270. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting
  to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your
  ideas!!

 271. It’s very trouble-free to find out any matter on net as compared to books,
  as I found this paragraph at this web page.

 272. It’s truly very complex in this busy life to listen news on Television,
  therefore I simply use internet for that reason, and take the newest information.

 273. You are so awesome! I do not suppose I have read through a single thing like this before.

  So great to discover someone with genuine thoughts on this subject.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the
  web, someone with a little originality!

 274. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this website, and your views are good for new people.

 275. This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Kudos!

 276. I constantly spent my half an hour to read this blog’s articles or reviews
  every day along with a mug of coffee.

 277. Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog
  web site? The account aided me a appropriate
  deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear idea

 278. That is very attention-grabbing, You are an excessively
  professional blogger. I have joined your rss feed and stay up
  for seeking more of your magnificent post. Also,
  I’ve shared your website in my social networks

 279. Very shortly this web page will be famous among all blogging visitors, due to it’s pleasant articles or reviews

 280. Attractive element of content. I just stumbled upon your weblog and
  in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing to your augment and even I fulfillment you get entry to constantly rapidly.

 281. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. However think of if you added
  some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of the most
  beneficial in its field. Excellent blog!

 282. I am no longer sure where you’re getting your info, but good topic.
  I must spend a while learning much more or understanding more.
  Thank you for wonderful info I was searching for this info for my mission.

 283. I was suggested this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such detailed
  about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 284. Hello, after reading this amazing piece of writing i am as well glad
  to share my familiarity here with mates.

 285. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We will have a
  link change contract between us

 286. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group
  of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have
  done a marvellous job!

 287. Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something
  back and help others like you helped me.

 288. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m planning to start my own site soon but I’m a little
  lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a
  paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any recommendations? Kudos!

 289. I was curious if you ever considered changing the layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 290. Good post. I will be dealing with some of these issues as well..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here