Saturday, January 22, 2022
Home Wiki Công Văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ...

Công Văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ khai thuế khoán

0
23

Công văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ khai thuế khoán được cập nhật chi tiết dưới đây, các cơ quan đoàn thể liên quan tham khảo, nắm vững và thực hiện đúng quy trình nhé.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
Số: 280/TCT-KK
V/v: Mẫu biểu tờ khai thuế khoán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
 
Trả lời công văn số 1152/CT-THNVDT đề ngày 27/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn về mẫu biểu tờ khai thuế khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán như sau:
 
“3. Hồ sơ khai thuế khoán
 
– Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư này.
– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh nộp Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH ban hành kèm theo Thông tư này.”
 
Khoản 1a.1, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:
 
“a.1) Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế (sau đây gọi tắt là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán).
 
a.1.1) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thu nhập chịu thuế xác định như sau:
 
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
Trong đó:
 
– Doanh thu khoán được xác định theo tài liệu kê khai của cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế của cơ quan thuế và ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.
 
– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều này.
 
Kể từ ngày 01/01/2014 đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện hướng dẫn mẫu biểu khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán theo đúng mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ TNCN; Ban CC&HĐH;
– Lưu: VT, KK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Phạm Quốc Thái

Công văn 280/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc mẫu biểu tờ khai thuế khoán trên đây hướng dẫn chi tiêt nhất. Đừng bỏ lỡ những thông tin trên trang elead.com.vn để thực hiện đúng pháp luật nhé.

Thuế – Tags: Công Văn 280/TCT-KK

 • Công Văn 9243/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu gỗ

 • Công văn 46320/CT-TTHT 2019 xác định thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế

 • Công văn 1293/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế

 • Công văn 4491/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng

 • Công Văn 11848/BTC-CST 2019 điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái

 • Công Văn 735/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

 • Công văn 4497/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng

 • Quyết Định 436/QĐ-UBND 2016 Hà Nội phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ nghĩa trang Văn Điển

 • Công Văn 532/TC-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do tổng cục thuế ban hành

 • Quyết Định 52/2016/QĐ-UBND của UBND HCM về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn

 • Công Văn 4490/TCT-KK 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

 • Thông Tư 47/2019/TT-BTC mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 • Thông Tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2016 về quản lý kinh phí đào tạo sơ cấp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here