Friday, September 23, 2022
Home Wiki Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

37
99

Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW được cập nhật trong bài viết một cách đầy đủ kèm theo file word và pdf. Các bạn hãy cùng tìm hiểu để biết được nội dung của kế hoạch nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 104/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Góp phần phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững, trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của các địa phương có biển với Thủ đô Hà Nội và các địa phương không có biển; tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, nghề, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy tiềm năng, lợi thế của các tỉnh có biển bằng việc tăng cường công tác quản lý, đầu tư khai, thác hợp lý, cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ biển, đảm bảo an toàn thực phẩm cho thị trường Thủ đô.
 3. Tăng cường công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội với các địa phương có biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam trong tình hình mới. Tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các ngành, nghề liên quan đến phát triển kinh tế biển.
 4. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 5. Tăng cường công tác tuyên truyền

– Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể: Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về tầm quan trọng của biển; gắn phát triển kinh tế biển bền vững với phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, góp phần bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên biển. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đăng tải các bài viết tuyên truyền về biển Việt Nam trên các Báo của Hà Nội, các phóng sự về phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế biển, quảng cáo, tuyên truyền bằng tờ rơi, pano.. .để nhân dân biết, chủ động, tích cực tham gia, thực hiện.

– Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ biển theo đúng quy định pháp luật; giới thiệu, quảng bá các địa danh, có những nét đẹp về văn hóa, con người vùng biển Việt Nam, để nhân dân Thủ đô tham gia, góp phần phát triển du lịch biển, gắn với hợp tác phát triển kinh tế vùng, kinh tế trọng điểm Bắc bộ và kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng.

 1. Phát triển hệ thống thị trường tiêu thụ sản phẩm biển

– Tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm từ biển. Khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm từ biển trên địa bàn Thành phố.

– Khuyến khích hỗ trợ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các cơ sở đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm từ biển trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Phối hợp các ngành, hiệp hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức, tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm biển tại các hội chợ nông nghiệp, thủy sản, thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định. Đổi mới phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường tiêu thụ hải sản Việt Nam.

 1. Cơ chế, chính sách

Kiểm tra, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm từ biển trên địa bàn Thủ đô.

 1. Tăng cường hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác các tổ chức quốc tế để đầu tư phát triển hệ thống liên kết hiệu quả trên các lĩnh vực sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm hải sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Sắp xếp, tái cơ cấu lại dịch vụ sản phẩm biển

Kiểm tra, rà soát, sắp xếp, tái cơ cấu lại các ngành dịch vụ sản phẩm hải sản biển theo hướng tích cực, bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển các liên kết chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm theo quy định.

 1. Phát triển ứng dụng công nghệ cao

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trên thế giới để xây dựng các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ các sản phẩm từ biển.

 1. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối các sản phẩm từ biển

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm từ biển trên địa bàn thành phố Hà Nội; giám sát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm biển, mở rộng phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm đối các sản phẩm từ biển lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

 1. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị.

– Hàng năm, căn cứ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt theo quy định.

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị, chủ trì, phối hợp các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm biển trên địa bàn Thành phố đúng quy định.

 1. S Công thương

Căn cứ chức nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch, phát triển bền vững thị trường tiêu thụ sản phẩm từ biển trên địa bàn Thành phố, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 1. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, tiêu thụ sản phẩm biển, bảo vệ môi trường biển và bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam.

 1. Sở Tài chính:

Căn cứ chức nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đề xuất kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

 1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức thực hiện Kế hoạch được duyệt và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.

 1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và phối hợp các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn; vướng mắc quá thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Kinh tế Trung ương;
– Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
– Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội;
– Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để báo cáo);
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT UBND Thành phố;
– VP Thành ủy, HĐND Thành phố;
– Các sở, ban, ngành Thành phố;
– Đ/c Bí thư các Quận, Huyện, Thị ủy;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– VPUB: CVP, các PCVP; KT, TH, TKBT, KG-VX, ĐT, TT TH&CB;
– Lưu: VT, KT (Túy 2b)-10858.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

 

 

 

Bài viết đã cập nhật nội dung Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội 2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn. Hãy tải file về máy để sử dụng làm tài liệu khi cần đến nhé!

Chính Sách – Tags: Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội

 • Chỉ thị 11/CT-UBND Lào Cai 2018 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2019

 • Quyết định 1823/QĐ-TTg 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội

 • Quyết định 69/QĐ-TCDS của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về việc ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

 • Quyết định 1619/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về công tác dân số trong tình hình mới

 • Thông báo 413/TB-VPCP 2019 kết luận về dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW

 • Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 • Pháp lệnh về giống vật nuôi năm 2004

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki
Xem thêm
Những điểm mới trên Honda Cross Cub 110 2021 vừa ra mắt

37 COMMENTS

 1. Great website. A lot of useful info here. I’m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks to your effort!

 2. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 3. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

 4. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 5. It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 6. Keep up the wonderful piece of work, I read few content on this site and I conceive that your site is really interesting and contains circles of great info .

 7. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

 8. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 9. I found your weblog web site on google and verify just a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to studying extra from you afterward!…

 10. I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 11. Good write-up, I’m regular visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 12. I really like what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to blogroll.

 13. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 14. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 15. Good post. I be taught one thing more difficult on different blogs everyday. It’ll always be stimulating to learn content from other writers and observe slightly something from their store. I’d choose to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

 16. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a great website.

 17. It’s hard to find knowledgeable people on this matter, but you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

 18. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 19. I will immediately clutch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I could subscribe. Thanks.

 20. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 21. I would like to express my appreciation to this writer just for bailing me out of this type of difficulty. Just after surfing through the search engines and obtaining techniques that were not productive, I figured my life was well over. Existing minus the approaches to the difficulties you have solved as a result of your good posting is a serious case, as well as the kind which may have in a negative way damaged my career if I had not discovered the website. Your primary understanding and kindness in playing with the whole thing was excellent. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. It’s possible to now look forward to my future. Thanks very much for the expert and amazing guide. I won’t be reluctant to endorse your blog to any person who ought to have direction on this problem.

 22. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 23. I’m usually to blogging and i really respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and hold checking for new information.

 24. I have learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make any such magnificent informative web site.

 25. great issues altogether, you simply gained a brand new reader. What could you suggest in regards to your post that you simply made some days ago? Any sure?

 26. I like this post, enjoyed this one thanks for posting. “Pain is inevitable. Suffering is optional.” by M. Kathleen Casey.

 27. Excellent web site. Plenty of helpful information here. I am sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!

 28. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 29. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 30. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 31. I’ve read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to create the sort of great informative site.

 32. Im no longer sure where you’re getting your information, but great topic. I must spend some time learning more or working out more. Thanks for excellent info I was searching for this information for my mission.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here