Sunday, September 18, 2022
Home Wiki Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998

115
113

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 bao gồm những điều khoản và nội dung các điều khoản như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết mà chúng tôi cập nhật dưới đây. Đồng thời bạn có thể tải file về máy theo đường link mà chúng tôi đính kèm file để làm tài liệu tham khảo!

LUẬT

QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Để đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường sự gắn bó giữa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mọi người Việt Nam, dù cư trú ở trong nước hay ngoài nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về quốc tịch Việt Nam.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quyền đối với quốc tịch

 1. ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không ai bị tước quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 của Luật này.
 2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; mọi thành viên của các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. “Quốc tịch nước ngoài” là quốc tịch của một nước khác không phải là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. “Người không quốc tịch” là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài.
 3. “Người Việt Nam ở nước ngoài” là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
 4. “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
 5. “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam” là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.
 6. “Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam” là công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam.
 7. “Dẫn độ” là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó.
 8. “Tước quốc tịch” là việc công dân bị mất quốc tịch theo quyết định có tính chất chế tài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nguyên tắc một quốc tịch

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Điều 4. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân

 1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là công dân Việt Nam).
 2. Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không dẫn độ công dân Việt Nam cho nước khác.

Điều 5. Bảo hộ đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan nhà nước ở trong nước, Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó.

Điều 6. Chính sách đối với người gốc Việt Nam ở nước ngoài

 1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt Nam ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 2. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Điều 7. Chính sách đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ công dân của mình phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước.

Điều 8. Hạn chế tình trạng không quốc tịch

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch và những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

Điều 9. Giữ quốc tịch khi kết hôn, ly hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật

Việc kết hôn, ly hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự, cũng như của con chưa thành niên của họ.

Điều 10. Giữ quốc tịch khi quốc tịch của vợ hoặc chồng thay đổi

Việc vợ hoặc chồng nhập hoặc mất quốc tịch Việt Nam không làm thay đổi quốc tịch của người kia.

Điều 11. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

Các giấy tờ sau đây là căn cứ để chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:

 1. Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam;
 2. Giấy khai sinh của đương sự kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ, nếu không có các giấy tờ quy định tại điểm 1 Điều này;
 3. Các giấy tờ khác do Chính phủ quy định.

Điều 12. Quản lý nhà nước về quốc tịch

Nội dung quản lý nhà nước về quốc tịch Việt Nam bao gồm:

 1. Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch Việt Nam; xây dựng chính sách về quốc tịch Việt Nam;
 2. Quyết định việc cho nhập, cho trở lại, cho thôi và tước quốc tịch Việt Nam;
 3. Cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
 4. Thống kê nhà nước về quốc tịch Việt Nam;
 5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quốc tịch Việt Nam;
 7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc tịch.

Điều 13. áp dụng điều ước quốc tế

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

CHƯƠNG II. CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Điều 14. Người có quốc tịch Việt Nam

Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

Điều 15. Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

Người được xác định là có quốc tịch Việt Nam, nếu có một trong những căn cứ sau đây:

 1. Do sinh ra theo quy định tại các điều 16, 17 và 18 của Luật này;
 2. Được nhập quốc tịch Việt Nam;
 3. Được trở lại quốc tịch Việt Nam;
 4. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
 5. Các căn cứ quy định tại các điều 19, 28 và 30 của Luật này.

Điều 16. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam

Trẻ em khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ em đó sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều 17. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam

 1. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người không quốc tịch, hoặc có mẹ là công dân Việt Nam, còn cha không rõ là ai, thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ em đó sinh trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài, thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con.

Điều 18. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch

 1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, thì có quốc tịch Việt Nam.
 2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai, thì có quốc tịch Việt Nam.

Điều 19. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam

 1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai, thì có quốc tịch Việt Nam.
 2. Trong trường hợp người nói tại khoản 1 Điều này chưa đủ 15 tuổi mà tìm thấy cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài, cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài, người giám hộ có quốc tịch nước ngoài, thì người đó không còn quốc tịch Việt Nam; đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Điều 20. Nhập quốc tịch Việt Nam

 1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 3. b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
 4. c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng xã hội Việt Nam;
 5. d) Đã thường trú ở Việt Nam từ năm năm trở lên;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

 1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có đủ các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 2. a) Là vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ của công dân Việt Nam;
 3. b) Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
 4. c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 5. Công dân nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì không còn giữ quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định.
 6. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Chính phủ quy định thủ tục, trình tự giải quyết đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều 21. Trở lại quốc tịch Việt Nam

 1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 23 của Luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam, thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 2. a) Xin hồi hương về Việt Nam;
 3. b) Có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;
 4. c) Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
 5. d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 6. Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Chính phủ quy định thủ tục, trình tự giải quyết đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Điều 22. Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

 1. Công dân Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật này cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.
 2. Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam được cấp cho người có đơn yêu cầu và chứng minh được rằng họ có quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ quy định thủ tục, trình tự cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.

CHƯƠNG III. MẤT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Điều 23. Mất quốc tịch Việt Nam

Công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

 1. Được thôi quốc tịch Việt Nam;
 2. Bị tước quốc tịch Việt Nam;
 3. Theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
 4. Trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19, Điều 26 và Điều 28 của Luật này.

Điều 24. Thôi quốc tịch Việt Nam

 1. Công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam.
 2. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 3. a) Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc một nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc công dân Việt Nam;
 4. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 5. c) Chưa chấp hành xong bản án, quyết định của Toà án Việt Nam.
 6. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
 7. Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân không được thôi quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ quy định thủ tục, trình tự giải quyết đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Điều 25. Tước quốc tịch Việt Nam

 1. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 20 của Luật này dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành động quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 26. Huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

 1. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 20 của Luật này dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, thì Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có thể bị huỷ bỏ, nếu Quyết định đó được cấp chưa quá năm năm.
 2. Việc huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của vợ hoặc chồng không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của người kia.

Điều 27. Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam được cấp cho người có đơn yêu cầu và chứng minh được rằng họ đã từng có quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ quy định thủ tục, trình tự cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

CHƯƠNG IV. THAY ĐỔI QUỐC TỊCH CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ CỦA CON NUÔI

Điều 28. Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam

 1. Khi cha mẹ có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ được thay đổi theo quốc tịch của họ.
 2. Khi chỉ cha hoặc mẹ có thay đổi quốc tịch do nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, thì quốc tịch của con chưa thành niên được xác định theo sự thoả thuận bằng văn bản của cha mẹ.
 3. Sự thay đổi quốc tịch của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Điều 29. Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Khi cha mẹ hoặc một trong hai người bị tước quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 25 của Luật này hoặc bị huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật này, thì quốc tịch của con chưa thành niên không thay đổi.

Điều 30. Quốc tịch của con nuôi chưa thành niên

 1. Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.
 2. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi.
 3. Trẻ em là người nước ngoài được cha mẹ mà một người là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài nhận làm con nuôi, thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của cha mẹ nuôi và được miễn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này.

Sự thay đổi quốc tịch của con nuôi từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

CHƯƠNG V. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUỐC TỊCH

Điều 31. Thẩm quyền của Quốc hội về quốc tịch

Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây về quốc tịch:

 1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 2. Giám sát tối cao việc tuân theo pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 3. Phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia về quốc tịch theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Điều 32. Thẩm quyền của Chủ tịch nước về quốc tịch

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây về quốc tịch:

 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 2. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
 3. Cho thôi quốc tịch Việt Nam;
 4. Tước quốc tịch Việt Nam;
 5. Huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 6. Ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định phê chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế về quốc tịch hoặc liên quan đến quốc tịch, trừ trường hợp cần trình Quốc hội quyết định.

Điều 33. Thẩm quyền của Chính phủ về quốc tịch

Chính phủ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây về quốc tịch:

 1. Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết về quốc tịch Việt Nam; ban hành văn bản huớng dẫn thi hành pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 2. Trình Chủ tịch nước quyết định việc cho nhập, cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam và huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 3. Trình Chủ tịch nước quyết định việc ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phê chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế về quốc tịch hoặc liên quan đến quốc tịch; quyết định việc ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ về quốc tịch hoặc liên quan đến quốc tịch;
 4. Chỉ đạo và hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam và Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
 5. Tổ chức, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 6. Thống kê nhà nước về quốc tịch Việt Nam;
 7. Thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện pháp luật về quốc tịch Việt Nam;
 8. Thực hiện hợp tác quốc tế về quốc tịch.

Điều 34. Thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về quốc tịch

 1. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 33 của Luật này.
 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn về quốc tịch theo quy định của Chính phủ.

Điều 35. Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về quốc tịch

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây về quốc tịch:

 1. Nhận và xem xét hồ sơ xin nhập, xin trở lại và xin thôi quốc tịch Việt Nam; đề nghị về việc giải quyết các hồ sơ đó;
 2. Kiến nghị việc tước quốc tịch Việt Nam và việc huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 3. Xét và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

Điều 36. Thẩm quyền của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài về quốc tịch

Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây về quốc tịch:

 1. Nhận và xem xét hồ sơ xin trở lại và xin thôi quốc tịch Việt Nam; trong trường hợp cá biệt nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam; đề nghị về việc giải quyết các hồ sơ đó;
 2. Kiến nghị việc tước quốc tịch Việt Nam và việc huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 3. Xét và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

Điều 37. Nộp đơn xin giải quyết các việc về quốc tịch

Người xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam và xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thì nộp đơn tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú; ở nước ngoài, thì nộp đơn tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam.

Điều 38. Thời hạn giải quyết đơn yêu cầu về quốc tịch

 1. Thời hạn giải quyết đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam không quá mười hai tháng, đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam không quá sáu tháng, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Thời hạn giải quyết đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam không quá chín mươi ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 39. Đăng Công báo Quyết định cho nhập, cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch Việt Nam và huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Quyết định cho nhập, cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch Việt Nam và huỷ bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được đăng trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 40. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về quốc tịch Việt Nam

 1. Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước quy định tại các điều 34, 35 và 36 của Luật này và tố cáo đối với những hành vi trái pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 2. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam do Toà án giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hợp tác quốc tế về hạn chế hai hoặc nhiều quốc tịch và giải quyết các vấn đề phát sinh từ tình trạng hai hoặc nhiều quốc tịch

Căn cứ vào những nguyên tắc quy định trong Luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết với nước ngoài điều ước quốc tế nhằm hạn chế tình trạng hai hoặc nhiều quốc tịch và giải quyết các vấn đề phát sinh từ tình trạng đó.

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 và thay thế Luật quốc tịch Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 1988.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998.

Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 được cập nhật trên đây hi vọng đã mang lại cho bạn những tham khảo hữu ích. Đừng quên chia sẻ để mọi người cùng tìm hiểu nhé!

Chính Sách – Tags: Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998

 • Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

 • Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

 • Công văn 1452/NCC-KHTC của Cục Người có công về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2017

 • Kế Hoạch 214/KH-UBND 2019 Hà Nội thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới

 • Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện đặc xá năm 2016

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki
Xem thêm
[TOP] những câu nói hay trong Anime HOT nhất mọi thời đại

115 COMMENTS

 1. Excellent blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink
  in your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 2. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly loved browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing in your feed and I’m hoping you write once more
  soon!

 3. Great weblog here! Also your web site lots up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am
  getting your affiliate link on your host? I wish my
  site loaded up as quickly as yours lol

 4. I really like reading through a post that can make people
  think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

 5. After looking into a handful of the blog posts on your
  site, I honestly appreciate your technique of blogging.

  I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back
  soon. Please check out my web site too and let me know
  what you think.

 6. You made some decent points there. I looked on the web for more info about the
  issue and found most people will go along
  with your views on this website.

 7. Thanks for sharing your thoughts on zenwriting.net.
  Regards

 8. https://wifidb.science/wiki/Three_Things_Everybody_Knows_About_Minecraft_Server_Hosting_That_You_do_not

  Your style is so unique compared to other people I
  have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 9. I was suggested this blog by my cousin. I’m now not positive whether or not this put up is written by way of him as nobody else realize such specific approximately my problem.

  You’re wonderful! Thank you!

 10. This website was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me.
  Thank you!

 11. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

 12. It’s not my first time to visit this web site,
  i am visiting this website dailly and get nice data from here every day.

 13. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has
  83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 14. Spot on with this write-up, I truly believe that this website needs much more attention. I’ll probably be returning to read more,
  thanks for the information!

 15. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road.
  I want to encourage continue your great job, have a nice day!

 16. Hi to every one, it’s actually a good for me to
  visit this web site, it includes important Information.

 17. Thanks for your personal marvelous posting!
  I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.

  I will remember to bookmark your blog and will eventually come back sometime
  soon. I want to encourage you to continue your great posts,
  have a nice weekend!

 18. If you wish for to obtain a good deal from this article then you have to apply such techniques to your won web site.

 19. https://spamdb.science/wiki/How_Did_We_Get_There_The_Historical_past_Of_Best_Minecraft_Mods_Told_By_way_of_Tweets

  Aw, this was an incredibly good post. Taking
  the time and actual effort to create a good article… but what can I say… I put
  things off a lot and don’t seem to get anything done.

 20. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your website, how could i subscribe for a blog web
  site? The account helped me a appropriate deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear concept

 21. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

 22. There is certainly a lot to learn about this topic. I love all the points you have made.

 23. Hey there! Do you know if they make any plugins
  to protect against hackers? I’m kinda paranoid about
  losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 24. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that
  I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success you get entry to consistently quickly.

 25. It’s hard to find knowledgeable people about this topic,
  but you sound like you know what you’re talking
  about! Thanks

 26. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest
  price? Thanks a lot, I appreciate it!

 27. You’re so cool! I don’t suppose I have read through a single thing like this before.
  So wonderful to find somebody with a few unique thoughts
  on this subject matter. Really.. thank you for starting
  this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with
  a little originality!

 28. Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great
  written and come with almost all important infos.
  I’d like to peer more posts like this .

 29. Excellent site you have here.. It’s hard to find good quality writing like
  yours these days. I really appreciate people like you!
  Take care!!

 30. Very good post! We will be linking to this great post on our site.
  Keep up the good writing.

 31. Hi Dear, are you genuinely visiting this web page on a regular basis,
  if so then you will without doubt get fastidious know-how.

 32. I simply couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the
  usual info a person supply on your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new
  posts

 33. I enjoy reading an article that can make people think.

  Also, many thanks for allowing me to comment!

 34. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you build this web site yourself? Please
  reply back as I’m planning to create my own blog and want
  to find out where you got this from or exactly what the theme is named.
  Cheers!

 35. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 36. Hey there, You have done a great job. I will certainly
  digg it and personally recommend to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this web site.

 37. Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this site,
  and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up posting such content.

 38. If you are going for finest contents like myself, simply go to see this
  site daily because it provides quality contents, thanks

 39. I really like looking through an article that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 40. Hello there! Quick question that’s totally off
  topic. Do you know how to make your site mobile
  friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone
  4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. With thanks!

 41. Hi, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, might test this?
  IE still is the marketplace chief and a huge
  element of other people will leave out your wonderful writing due to this
  problem.

 42. If some one wishes to be updated with most recent technologies therefore he must be pay a visit this site and be up to date all the time.

 43. I like the valuable information you provide in your articles.

  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 44. Thankfulness to my father who shared with me about this blog, this blog
  is genuinely remarkable.

 45. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your
  RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 46. Hello to every one, the contents present at this site are truly
  awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 47. At this moment I am going away to do my breakfast,
  when having my breakfast coming yet again to read additional news.

 48. Wow! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same
  layout and design. Great choice of colors!

 49. I feel this is one of the most vital information for me.
  And i’m happy reading your article. However wanna remark on few common things,
  The website taste is great, the articles is truly great : D.
  Good process, cheers

 50. This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

 51. https://botdb.win/wiki/Revolutionize_Your_Minecraft_Server_List_With_These_Straightforwardpeasy_Suggestions

  Good web site you have got here.. It’s hard to find
  high quality writing like yours these days. I seriously appreciate
  people like you! Take care!!

 52. Hi there are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 53. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 54. I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis to get updated from hottest reports.

 55. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time
  selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 56. Wow, that’s what I was looking for, what a stuff! present here at this website,
  thanks admin of this web site.

 57. I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is really nice.

 58. I am not sure where you are getting your info, but good topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 59. I am sure this post has touched all the internet visitors,
  its really really fastidious article on building up new blog.

 60. I just like the valuable information you provide for
  your articles. I’ll bookmark your weblog and test once more right here regularly.

  I am rather certain I’ll learn many new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 61. What’s up mates, how is all, and what you wish for to say on the topic of this paragraph,
  in my view its really amazing in favor of me.

 62. Greetings! Very helpful advice within this article!
  It’s the little changes that produce the most important changes.
  Thanks for sharing!

 63. Fine way of telling, and fastidious post to get data about my presentation subject, which i am going to present in institution of higher education.

 64. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just
  extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 65. Excellent goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you’re just too wonderful.

  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care
  of to keep it wise. I cant wait to read much more
  from you. This is actually a tremendous website.

 66. https://www.gamerlaunch.com/community/users/blog/5425287/2108316/just-how-to-pick-appropriate-eyelashes-for-you-/?gid=535

  Its such as you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something.
  I feel that you simply could do with a few % to power the message home a bit,
  however other than that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 67. Good day I am so thrilled I found your web site, I really found you by error, while I was
  researching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all
  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

 68. I pay a visit day-to-day a few blogs and sites to read content, but this weblog offers
  feature based posts.

 69. Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and
  design. Superb choice of colors!

 70. Good day! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through
  many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m
  definitely delighted I found it and I’ll be book-marking
  it and checking back often!

 71. Why people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is
  accessible on web?

 72. I’m not certain where you are getting your info, however good topic.

  I needs to spend a while finding out more or figuring out more.

  Thanks for wonderful information I used to be looking for this
  info for my mission.

 73. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, awesome blog!

 74. I am in fact grateful to the holder of this web page who has
  shared this wonderful article at at this time.

 75. Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any suggestions?

 76. Thankfulness to my father who shared with me about this weblog, this webpage is really awesome.

 77. Hey! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I
  think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 78. It’s truly a nice and helpful piece of info.
  I’m glad that you just shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 79. An intriguing discussion is definitely worth comment.
  I do think that you need to publish more about this subject matter, it may not be a
  taboo subject but generally people don’t discuss these issues.
  To the next! Best wishes!!

 80. After looking at a few of the articles on your web site, I really appreciate your
  way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list
  and will be checking back in the near future. Please visit my website too and tell me how you feel.

 81. You should be a part of a contest for one of the highest quality
  websites on the internet. I most certainly will highly recommend this blog!

 82. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is also very good.

 83. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your website is
  fantastic, let alone the content!

 84. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no
  back up. Do you have any methods to prevent hackers?

 85. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more
  useful than ever before.

 86. I am not sure where you’re getting your info, but
  great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 87. It’s wonderful that you are getting ideas from this post as
  well as from our dialogue made at this time.

 88. Hurrah! In the end I got a weblog from where I
  can genuinely get useful information concerning my study and knowledge.

 89. It’s going to be ending of mine day, except before finish I am reading this
  enormous article to increase my experience.

 90. hey there and thank you for your information – I’ve definitely
  picked up anything new from right here. I did however
  expertise several technical issues using this web site, as I
  experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am
  complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 91. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post.
  They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies.
  Could you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 92. Hello there! This is kind of off topic but I need some
  help from an established blog. Is it very hard to set
  up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

 93. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic of unpredicted emotions.

 94. First off I want to say great blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t
  mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my
  ideas out there. I do enjoy writing however it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or hints? Kudos!

 95. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog
  has a lot of exclusive content I’ve either written myself
  or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web
  without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped
  off? I’d truly appreciate it.

 96. Hi there, I found your site by the use of Google at the
  same time as searching for a comparable topic, your site got here up, it appears to be like good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your blog through Google, and located that it
  is truly informative. I’m going to watch out
  for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.
  A lot of other folks can be benefited from your writing.

  Cheers!

 97. I was curious if you ever considered changing the
  page layout of your website? Its very well written; I love what
  youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  pictures. Maybe you could space it out better?

 98. Fastidious answers in return of this matter with genuine arguments and explaining all
  regarding that.

 99. Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a very neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly return.

 100. What’s up colleagues, pleasant piece of writing
  and good arguments commented here, I am truly enjoying by these.

 101. Tremendous things here. I am very glad to peer your article.
  Thank you a lot and I’m taking a look ahead to touch you.
  Will you please drop me a e-mail?

 102. https://boyer-halvorsen-3.technetbloggers.de/get-rid-of-minecraft-server-problems-as-soon-as-and-for-all-1649304935

  Thanks designed for sharing such a pleasant thinking,
  piece of writing is good, thats why i have read
  it completely

 103. Good way of telling, and fastidious piece of writing to take data on the topic of my
  presentation focus, which i am going to deliver in institution of higher education.

 104. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 105. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
  many of us have created some nice procedures and we are looking to swap solutions with others, please shoot me an e-mail if interested.

 106. I pay a quick visit each day a few websites and websites to read articles
  or reviews, except this weblog provides feature based content.

 107. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance
  from an established blog. Is it very difficult to set up your
  own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  quick. I’m thinking about setting up my own but I’m
  not sure where to start. Do you have any
  points or suggestions? Cheers

 108. Appreciating the persistence you put into your website and
  in depth information you present. It’s nice
  to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

 109. Hey are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html
  coding knowledge to make your own blog? Any help would be
  greatly appreciated!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here