Monday, August 29, 2022
Home Wiki Luật Trẻ Em ban hành năm 2016

Luật Trẻ Em ban hành năm 2016

204
199

Luật trẻ em được Quốc Hội an hành năm 2016, luật số 102/2016/QH13. Luật quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

QUỐC HỘI
——–

Luật số:
102/2016/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

LUẬT

TRẺ EM

Căn cứ
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội
ban hành Luật trẻ em.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trẻ em

Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em.

3. Chăm sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

4. Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

5. Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

6. Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

7. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

8. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

9. Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

11. Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

1. Bảo đảm để trẻ em thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của mình.

2. Không phân biệt đối xử với trẻ em.

3. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em.

4. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

5. Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia, ngành và địa phương.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

11. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.

15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

Còn nữa….

Văn Bản Pháp Luật – Tags: Luật trẻ em

 • Toàn bộ nội dung bộ Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

 • Luật Trẻ Em ban hành năm 2016

 • Thông tư 33/2015/TT-BCT – Quy định về an toàn kĩ thuật các thiết bị Điện

 • Nghị Định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

204 COMMENTS

 1. When I originally commented I clicked the
  “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Bless you!

 2. This is really attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and stay up for in search of more of your
  magnificent post. Additionally, I have shared your website in my
  social networks

 3. I just like the helpful info you supply to your articles. I’ll bookmark
  your blog and test once more here frequently. I am rather certain I’ll be
  told plenty of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 4. It is really a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful
  information with us. Please keep us informed like this.
  Thanks for sharing.

 5. I quite like looking through a post that will make men and women think.
  Also, many thanks for allowing for me to comment!

 6. My brother suggested I would possibly like this web site.
  He was once entirely right. This put up actually made my
  day. You cann’t imagine simply how a lot time I had spent
  for this info! Thank you!

 7. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking about!

  Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =).
  We can have a hyperlink change contract among us

 8. That is a great tip especially to those new to the blogosphere.

  Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

 9. Fantastic site. Lots of useful info here. I am sending
  it to some friends ans also sharing in delicious.

  And obviously, thank you in your effort!

 10. What’s up it’s me, I am also visiting this site regularly, this site is
  truly pleasant and the visitors are genuinely sharing good thoughts.

 11. I do consider all the concepts you have presented in your post.

  They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for starters.
  May just you please prolong them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 12. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page
  to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 13. Very energetic post, I loved that bit. Will there be a part 2?

 14. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

 15. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you
  if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 16. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just
  wanted to say fantastic blog!

 17. Excellent beat ! I would like to apprentice while
  you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

 18. These are genuinely fantastic ideas in regarding blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

 19. The analysis can be extremely interesting. If you wish to test out slot pulsa,
  I propose participating in after reliable slot gacor personal blogs.

  Since you can accomplish big advantages and receive particular payouts.
  If you want to find out, you could immediately follow the link here.
  The link might be a position web page that is certainly frequently used between Indonesia players.

 20. I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing
  posted at this site is in fact good.

 21. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post.
  They are very convincing and will certainly work.
  Still, the posts are very brief for starters. May just you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

 22. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate
  to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates
  and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 23. The research is incredibly interesting. If you need to experience slot gacor, I
  love to recommend playing in respected judi slot online sites.
  As you can gain big earnings and obtain assured affiliate marketer payouts.
  If you want to experience, you can directly just
  click here here. The web link is truly a slot machine game video game site that is frequently
  employed between Indonesian online players.

 24. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am
  experiencing issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it.
  Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

 25. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You definitely know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 26. you’re truly a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing.

  It kind of feels that you’re doing any unique
  trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a great job in this matter!

 27. There is definately a lot to find out about this topic.
  I really like all the points you’ve made.

 28. If some one needs to be updated with latest
  technologies then he must be pay a quick visit this web site and be up
  to date every day.

 29. It’s awesome to pay a quick visit this website and reading the views of all friends on the topic of this article, while I am also
  eager of getting know-how.

 30. Superb, what a website it is! This weblog presents useful data to
  us, keep it up.

 31. As the admin of this site is working, no hesitation very quickly it will be famous,
  due to its quality contents.

 32. Hi there it’s me, I am also visiting this web page on a regular
  basis, this web page is in fact fastidious and the viewers are genuinely
  sharing fastidious thoughts.

 33. Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this post.
  It was funny. Keep on posting!

 34. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go
  back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 35. Article writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can write
  or else it is difficult to write.

 36. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 37. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are
  added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the
  same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service?

  Thank you!

 38. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some
  recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to
  seeing it expand over time.

 39. I don’t know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with
  your site. It seems like some of the written text within your content are running
  off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if
  this is happening to them as well? This might be a issue with my web browser because I’ve
  had this happen before. Many thanks

 40. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You
  have done a wonderful job!

 41. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please
  share. Thanks!

 42. Hi Dear, are you in fact visiting this web page daily, if so then you will definitely get nice
  experience.

 43. The analysis is quite interesting. If you would like to try out slot
  deposit pulsa tanpa potongan, I might suggest playing about honest slot pulsa sites.
  Because you can accomplish big rewards and receive assured profits.
  If you need to try out, you may right away stick to the website link
  here. The hyperlink can be defined as situation webpage that is often used between Indonesian players.

 44. Hello, just wanted to tell you, I liked this post.
  It was inspiring. Keep on posting!

 45. For newest news you have to visit internet and on web I found this site as a
  most excellent website for latest updates.

 46. If you would like to get a good deal from this post then you have to
  apply such techniques to your won webpage.

 47. of course like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth on the other hand I will
  surely come back again.

 48. Spot on with this write-up, I seriously think this site needs far more attention. I’ll
  probably be returning to see more, thanks for the info!

 49. Everything is very open with a precise clarification of the issues.
  It was truly informative. Your website is very helpful.
  Many thanks for sharing!

 50. Hello there, You have done a great job. I will certainly digg it and
  personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be
  benefited from this web site.

 51. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 52. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Thanks a lot!

 53. I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing
  problems with your site. It appears like some of the text within your posts are
  running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 54. My family members all the time say that I am wasting my time here at net,
  however I know I am getting knowledge all the time by reading such nice
  content.

 55. I’m not sure where you’re getting your information, but
  good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking for this
  information for my mission.

 56. There is definately a great deal to know about this topic.

  I love all the points you have made.

 57. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to produce a good article… but what can I say…
  I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 58. Thanks for the good writeup. It in truth
  was a leisure account it. Look complicated to far delivered agreeable
  from you! However, how can we communicate?

 59. Hello, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, may check this?

  IE nonetheless is the market leader and a large part of folks
  will omit your magnificent writing due to
  this problem.

 60. Thanks for finally talking about > Luật Trẻ Em ban hành năm 2016 – Lovablemessages.com < Loved it!

 61. Very shortly this website will be famous amid all blogging and site-building people,
  due to it’s pleasant articles or reviews

 62. First off I would like to say superb blog! I had a quick question which I’d like to
  ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts
  out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or
  tips? Thank you!

 63. Hello Dear, are you in fact visiting this site daily, if so after that you will without doubt take good know-how.

 64. Hi would you mind letting me know which web host you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web
  hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate
  it!

 65. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual
  effort to create a superb article… but what can I say… I put things off a lot
  and don’t seem to get anything done.

 66. Thanks for the auspicious writeup. It in truth was
  once a enjoyment account it. Look complicated to
  more added agreeable from you! However, how could we keep in touch?

 67. I visited various websites however the audio quality
  for audio songs present at this site is truly marvelous.

 68. When someone writes an post he/she retains the idea of a user in his/her mind that
  how a user can understand it. Thus that’s why this post is amazing.
  Thanks!

 69. We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

  Your site offered us with useful info to work on. You’ve performed
  a formidable process and our whole neighborhood can be thankful to you.

 70. My brother recommended I might like this website. He was once totally right.

  This post truly made my day. You cann’t believe simply how a lot time I
  had spent for this information! Thanks!

 71. It’s hard to find well-informed people for this subject, however, you sound
  like you know what you’re talking about! Thanks

 72. Hello, all is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that’s
  genuinely excellent, keep up writing.

 73. hello there and thank you for your information – I’ve certainly
  picked up anything new from right here. I did however expertise
  some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website
  a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage
  your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and could look
  out for much more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon.

 74. I have read so many content concerning the blogger lovers
  however this post is really a fastidious post,
  keep it up.

 75. After going over a number of the blog posts on your
  web page, I honestly like your technique of writing a
  blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me
  know what you think.

 76. Great blog here! Also your web site loads up fast! What host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 77. Thank you for the good writeup. It in truth was a leisure account it.

  Glance advanced to far delivered agreeable from you! However, how could
  we communicate?

 78. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different web browsers
  and both show the same outcome.

 79. I do believe all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re really convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are too short for beginners.

  May you please extend them a bit from next time?

  Thank you for the post.

 80. Your style is very unique compared to other people I have read stuff from.

  Many thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I will just book mark this page.

 81. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be at the web the simplest factor to be
  mindful of. I say to you, I certainly get irked while other
  people consider worries that they just don’t realize about.

  You managed to hit the nail upon the top and outlined
  out the entire thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you

 82. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 83. Excellent way of describing, and nice article to get information about
  my presentation subject matter, which i am going
  to present in university.

 84. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am
  impressed! Extremely useful information particularly the ultimate part 🙂 I
  handle such information a lot. I was seeking this certain info
  for a very long time. Thank you and best of luck.

 85. Good post! We are linking to this particularly great content
  on our site. Keep up the great writing.

 86. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.

  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 87. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity
  in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 88. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong
  none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a
  year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net. Is
  there a way I can import all my wordpress content into
  it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 89. Excellent post! We will be linking to this great article on our site.

  Keep up the good writing.

 90. If some one wishes expert view about blogging and site-building afterward
  i advise him/her to pay a visit this blog, Keep up the pleasant work.

 91. Thanks for finally writing about > Luật Trẻ Em ban hành năm 2016 – Lovablemessages.com < Loved it!

 92. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work on. You have performed an impressive task and our entire
  community can be grateful to you.

 93. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 94. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives
  for another platform. I would be great if
  you could point me in the direction of a good platform.

 95. Hello Dear, are you really visiting this website daily, if so then you
  will definitely take good know-how.

 96. It’s appropriate time to make some plans for
  the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things
  or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 97. https://clinfowiki.win/wiki/Post:Eight_New_Definitions_About_Minecraft_Launcher_You_do_not_Normally_Want_To_hear

  I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this piece
  of writing is genuinely a nice piece of writing, keep it up.

 98. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  offered bright clear idea

 99. whoah this blog is wonderful i love studying your articles.
  Keep up the great work! You understand, many individuals are looking round for this info, you could help them
  greatly.

 100. I every time emailed this website post page to all my friends,
  because if like to read it then my contacts will too.

 101. Your way of describing everything in this post is truly pleasant, every one can without difficulty understand it, Thanks a lot.

 102. Hi there it’s me, I am also visiting this web site daily, this site
  is genuinely pleasant and the users are actually sharing fastidious
  thoughts.

 103. Link exchange is nothing else except it is simply placing
  the other person’s web site link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

 104. Greetings! Very useful advice within this
  post! It’s the little changes that make the biggest changes.
  Thanks for sharing!

 105. What’s up to every single one, it’s in fact a good for me to
  pay a visit this web site, it contains priceless Information.

 106. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful information specifically the last
  part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain info for a long time.
  Thank you and best of luck.

 107. Why people still make use of to read news papers when in this technological globe all
  is available on net?

 108. If you wish for to improve your experience only keep
  visiting this website and be updated with the
  most up-to-date information posted here.

 109. Hi! I know this is somewhat off-topic however I needed
  to ask. Does running a well-established website like yours take a large amount of work?
  I am completely new to running a blog but I do write
  in my journal everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips
  for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 110. Hey would you mind letting me know which web host
  you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers
  and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 111. Asking questions are in fact good thing if you are not understanding something totally, however this
  piece of writing gives pleasant understanding even.

 112. It’s in fact very complicated in this active life to listen news on Television, therefore I just use internet for that purpose, and obtain the hottest information.

 113. Hello! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does managing a well-established website like yours take a massive amount work?
  I’m brand new to writing a blog but I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new
  aspiring blog owners. Appreciate it!

 114. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read content from other writers and use
  something from their sites.

 115. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information specifically the last part 🙂
  I care for such information much. I was seeking this certain information for a very long time.

  Thank you and good luck.

 116. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
  read this article i thought i could also make comment due to this good
  paragraph.

 117. Excellent post. I was checking continuously this
  blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 118. I always emailed this web site post page to all my contacts,
  because if like to read it then my friends will too.

 119. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You are wonderful! Thanks!

 120. It’s fantastic that you are getting ideas from this article as well as from our dialogue made at this time.

 121. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4
  year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off
  topic but I had to tell someone!

 122. Wow, awesome weblog format! How lengthy have you ever
  been running a blog for? you make blogging
  look easy. The whole look of your site is magnificent, as well
  as the content!

 123. Hello to every one, the contents existing at this web page are in fact
  awesome for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

 124. What i do not understood is in reality how you’re not really much
  more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent.
  You know therefore significantly in terms of this topic,
  produced me personally imagine it from numerous various angles.

  Its like men and women aren’t involved except it is something to do with Girl gaga!
  Your individual stuffs outstanding. At all times
  take care of it up!

 125. Howdy! I just want to give you a big thumbs up for your excellent information you have here on this post.

  I am coming back to your site for more soon.

 126. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 127. Valuable info. Lucky me I discovered your site by chance, and I am shocked why
  this coincidence didn’t took place earlier!
  I bookmarked it.

 128. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering troubles with your RSS.
  I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anybody else having similar RSS
  problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

 129. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 130. whoah this weblog is great i really like reading your posts.
  Stay up the good work! You know, many persons are looking around for this info, you can help them greatly.

 131. naturally like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I to find it very
  bothersome to tell the reality however I will definitely come back again.

 132. I’m very happy to find this website. I need to to thank you for your time due to this fantastic read!!
  I definitely loved every bit of it and i also
  have you saved as a favorite to check out new stuff in your blog.

 133. You have made some decent points there. I looked on the web for more information about the issue and found most individuals will
  go along with your views on this site.

 134. It’s awesome for me to have a web site, which is good designed for my know-how.
  thanks admin

 135. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 136. [https://devaughanlovella.weebly.com/guide-to-cosplay-game-of-thrones-season-7-daenerys-targaryen.html cosplay costumes for men

  I will right away take hold of your rss as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you have any? Please allow me recognize so that I could subscribe.
  Thanks.

 137. Great blog you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays.
  I seriously appreciate individuals like you! Take
  care!!

 138. What’s up, all the time i used to check webpage
  posts here early in the daylight, because i enjoy to learn more and more.

 139. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 140. Just wish to say your article is as amazing. The clarity on your submit is simply excellent
  and that i can assume you’re knowledgeable on this subject.
  Well together with your permission allow me to clutch your
  feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thank you a million and please carry on the rewarding work.

 141. Hello to all, the contents existing at this web page are really awesome for people experience, well, keep up the nice
  work fellows.

 142. I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back
  as I’m looking to create my own blog and want to learn where you got this from
  or just what the theme is named. Thanks!

 143. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created
  some nice practices and we are looking to exchange techniques with other folks, why not shoot me
  an e-mail if interested.

 144. Howdy! I understand this is sort of off-topic but I
  needed to ask. Does building a well-established website like yours take
  a large amount of work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my journal daily.

  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 145. It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore I just use the web for that purpose, and get the most up-to-date information.

 146. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

 147. Hey would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I
  must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable
  price? Cheers, I appreciate it!

 148. Thank you for some other informative blog. Where else may I am
  getting that type of information written in such an ideal manner?
  I’ve a venture that I am simply now operating on, and I have been on the look out for such info.

 149. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.

  Reading this information So i am happy to convey that
  I have an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I most unquestionably will make sure to do not put out of your mind this web site and provides it a glance regularly.

 150. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great
  author.I will be sure to bookmark your blog and may come back in the future.

  I want to encourage you continue your great work, have a nice weekend!

 151. [https://dillard45termansen.bravejournal.net/post/2022/03/04/To-be-the-superhero-captain-wonder-read-this-before-you-cosplay-her OneHeroSuits

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However
  I am going through troubles with your RSS. I don’t understand the
  reason why I can’t join it. Is there anybody
  else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond?

  Thanx!!

 152. Excellent, what a blog it is! This web site gives helpful data to us, keep it up.

 153. Hello friends, how is all, and what you desire to say about
  this piece of writing, in my view its truly awesome in favor of me.

 154. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 155. Very nice blog post. I definitely love this website.

  Keep it up!

 156. I’m not sure why but this site is loading very slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem
  on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 157. Someone essentially lend a hand to make significantly posts I would state.
  This is the first time I frequented your website page and thus far?

  I surprised with the analysis you made to make this actual publish extraordinary.
  Excellent activity!

  Stop by my homepage poker via pulsa

 158. If you are going for most excellent contents like myself, just visit this site every day
  since it gives feature contents, thanks

 159. Hello! I just wanted to ask if you ever have any
  trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  many months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

 160. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and energy
  to put this content together. I once again find myself spending a lot of
  time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 161. Hi there very cool website!! Man .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I’m happy to find a lot of useful information right here in the submit, we’d like work out
  more strategies in this regard, thanks for
  sharing. . . . . .

 162. Excellent post. I certainly appreciate this site.

  Keep writing!

 163. Wow, marvelous weblog format! How long have you ever been running a
  blog for? you made blogging glance easy. The total look of your site is magnificent,
  as well as the content material!

 164. Wonderful work! This is the kind of info that
  are meant to be shared around the net. Disgrace on the seek engines
  for no longer positioning this submit higher! Come on over and visit
  my web site . Thanks =)

 165. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 166. Thank you for every other excellent article. The place
  else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am on the look
  for such information.

 167. Definitely imagine that that you stated. Your favourite justification seemed
  to be on the internet the simplest thing to have in mind of.
  I say to you, I certainly get irked while other people think about issues
  that they just do not know about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the entire thing with no need side effect , folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

 168. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful info to work on. You’ve done an impressive process and our entire neighborhood will be grateful to you.

 169. I visited several web sites but the audio feature for audio songs current at
  this website is really excellent.

 170. I read this paragraph completely regarding the resemblance of most up-to-date and
  preceding technologies, it’s amazing article.

 171. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but
  I’m not sure where to start. Do you have any
  ideas or suggestions? Thanks

 172. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Fantastic work!

 173. Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
  Very helpful information particularly the closing section 🙂 I take care of such information a lot.
  I used to be looking for this particular information for a long time.
  Thanks and good luck.

 174. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 175. You should take part in a contest for one of the greatest websites online.
  I will recommend this web site!

 176. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and
  both show the same outcome.

 177. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 178. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think
  I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 179. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write
  again very soon!

 180. Remarkable! Its really awesome piece of writing, I have got much clear idea concerning from this piece
  of writing.

 181. Spot on with this write-up, I really feel this site needs far more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the advice!

 182. After looking over a handful of the articles on your web site, I really like your
  technique of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a
  look at my website too and tell me how you feel.

 183. You really make it appear so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I feel I might never understand.
  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.
  I am looking forward to your subsequent publish, I will try to get the cling of it!

 184. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some
  of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found
  it and I’ll be bookmarking and checking back
  often!

 185. Great post. I used to be checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information specially the closing section 🙂 I deal with such info much.
  I used to be seeking this certain info for a very long time.
  Thanks and best of luck.

 186. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.

  I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 187. Useful info. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I am surprised why this coincidence did not happened in advance!
  I bookmarked it.

 188. This website was… how do I say it? Relevant!! Finally
  I’ve found something which helped me. Thank you!

 189. I am curious to find out what blog platform you are working
  with? I’m having some minor security issues with my latest website and I would
  like to find something more safe. Do you have any suggestions?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here