Monday, August 29, 2022
Home Wiki Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty, doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty, doanh nghiệp

0
34

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Công ty để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông qua với sự tham gia của các thành viên nào, làm căn cứ pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh sau này

Biên bản họp thành viên công ty TNHH là gì?

Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Theo đó, Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014, Biên bản họp thành viên của công ty TNHH là biên bản ghi lại cuộc họp để thông qua một công việc của Công ty TNHH. Bởi đối với bất kỳ một quyết định nào cũng đều phải được sự thống nhất của các thành viên trong Công ty.

Ngoài ra, các cuộc họp của Hội đồng thành viên có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải làm xong, thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp.

Những lưu ý khi lập Biên bản họp Hội đồng thành viên

Những nội dung nhất định phải có trong Biên bản họp HĐTV

Thời gian, địa điểm họp

Mục đích, chương trình họp

Họ tên của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp và không dự họp

Vấn đề được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt các ý kiến phát biểu của thành viên về các vấn đề thảo luận

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết

Các quyết định được thông qua

Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp

Theo đó, người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên

Điều kiện để cuộc họp được tiến hành

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thực hiện khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Cách lập Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH XXX
Số: 01/2019/HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh C, ngày 01 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH XXX
(V/v: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã A, huyện B, tỉnh C)

Hôm nay, vào hồi 08h00′, tại trụ sở chính công ty XXX, SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty TNHH XXX

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 12345678xxx do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C đăng ký lần đầu ngày 29/6/2017.

Trụ sở công ty: SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C

Người đại diện theo pháp luật Bà Nguyễn Thị C – Chức vụ: Giám đốc

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C theo quyết định số xxx/QĐ-UBND ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh C “Về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C” giữa Công ty TNHH XXX và các hộ gia đình.

Thông tin cụ thể như sau:

Các thành viên vắng mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B, đã thống nhất một số điều với nội dung như sau:

Đồng ý với đề xuất của Giám đốc công ty về việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B.

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị C (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty giao dịch, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng trên.

Trong quá trình giao dịch, bà Nguyễn Thị C phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền.

Biểu quyết

Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

Giám đốc

(Kí, ghi rõ họ tên_

Thư kí

(Kí, ghi rõ họ tên)

Thành viên tham gia

(Kí, ghi rõ họ tên)

Trên đây là hướng dẫn cách lập mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH nào cũng cần. Chính vì vậy, các bạn hãy lưu về để sử dụng khi cần thiết nhé.

Biểu Mẫu – Tags: biên bản cuộc họp

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • [Tải ngay] Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ mới nhất 2020

 • Tải ngay Mẫu Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động mới nhất 2019

 • [Tải xuống]Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 • Tải nhanh mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

 • Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty, doanh nghiệp

 • Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động chi tiết nhất

 • [TẢI NHANH] Mẫu giấy đề nghị đăng kí công ty cổ phần mới nhất 2020

 • Hợp đồng vay tiền mới nhất, thông dụng nhất hiện nay

 • Hợp đồng khoán việc dễ làm, chính xác nhất

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

 • Mẫu giấy đề nghị tăng ca – Đơn xin tăng ca mới nhất cho công nhân lao động

 • Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên chính xác nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here