Friday, September 16, 2022
Home Wiki DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI năm 2019

[NỘI DUNG] DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI năm 2019

153
145

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi ngày 28/4/2019 quy định tiêu chuẩn về lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Dự thảo bộ luật lao động sử đổi năm 2019

 DỰ THẢO 2
(Ngày 28/4/2019)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật lao động.

4. Đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoặc một bộ phận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật này.

5. Ban hợp tác hai bên người lao động  – người sử dụng lao động là ban được thành lập để thực hiện việc chia sẻ thông tin, tham khảo, trao đổi ý kiến giữa người lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của hai bên nhằm tăng cường sự hiểu biết và bàn về các giải pháp giải quyết những vấn đề tại nơi làm việc mà hai bên cùng quan tâm (sau đây gọi là Ban hợp tác hai bên tại nơi làm việc).

6. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

7. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

8. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.

9. Phân biệt đối xử trong lao động là hành vi làm giảm hoặc tạo ra ưu đãi về cơ hội việc làm, thực hiện công việc, điều kiện lao động và cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của người lao động hoặc nhóm người lao động so với người lao động hoặc nhóm người lao động khác. Các hành vi duy trì và bảo vệ việc làm cho những người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.

10. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là tất cả các hành vi có bản chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động

1. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động; có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung cầu lao động.

6. Khuyến khích người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới, không phân biệt đối xử về giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không phân biệt đối xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công.

e) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe doạ trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ trong quá trình thực hiện công việc.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tổ chức đại diện của người lao động thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện của người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với người lao động và tổ chức đại diện của người lao động; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

còn tiếp

Xem thêm
Những hình ảnh chúc mừng sinh nhật dễ thương và độc đáo đẹp nhất

Nội dung dự thảo bộ luật lao động sửa đổi năm 2019 đang nhận được nhiều ý kiens trái chiều về các nội dung quan trong trong dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi.

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Dự Thảo Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi năm 2019

 • [Bản Đầy Đủ] Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 lần thứ 5

 • [NỘI DUNG] DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI năm 2019

 • Thông tư 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

 • Luật Công Đoàn Năm 2012 Số 12/2012/QH13

 • Nghị Định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức

 • Nghị Định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về Tiền Lương

 • Nghị Định 45/2013/NĐ-CP Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Bộ Luật Lao Động

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: Wiki

153 COMMENTS

 1. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 2. It’s actually a great and helpful piece of information. I’m
  happy that you simply shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 3. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but
  it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

 4. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I
  will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back at some point.

  I want to encourage you continue your great posts, have
  a nice weekend!

 5. Hello my family member! I want to say that this article
  is awesome, nice written and come with approximately all significant infos.
  I would like to look extra posts like this .

 6. Somebody essentially lend a hand to make seriously posts I’d state.
  This is the very first time I frequented your website
  page and to this point? I amazed with the research you made to make this actual put up extraordinary.
  Wonderful job!

 7. Hello i am kavin, its my first occasion to
  commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create
  comment due to this brilliant paragraph.

 8. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
  a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same
  topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 9. Your analysis is incredibly interesting.

  If you wish to experience agen slot, I would recommend playing after
  dependable slot websites on line. As you can accomplish big advantages and obtain guaranteed affiliate marketer affiliate marketer payouts.

  If you would like to experience, you may immediately
  the actual hyperlink here. The web link may be a slot machine webpage
  that will be frequently used among Indonesia the members.

 10. https://swanwriter6.bravejournal.net/post/2022/04/04/Want-Extra-Time-Learn-These-Tips-To-Eradicate-Minecraft-Server

  Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to check out
  your site on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!

 11. We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to
  be just what I’m looking for. can you offer guest writers to
  write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or
  elaborating on some of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web log!

 12. Magnificent items from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have obtained right here, really like what you are stating and the best way wherein you assert
  it. You are making it entertaining and you
  still take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from
  you. This is actually a great site.

 13. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.

  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 14. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Please additionally seek advice from
  my site =). We could have a hyperlink exchange arrangement between us

 15. If you would like to take a great deal from this article then you have to
  apply such methods to your won web site.

 16. Hi to every one, since I am truly keen of reading this weblog’s post to be updated daily.

  It consists of good material.

 17. My brother recommended I might like this web site.

  He was totally right. This post truly made my
  day. You cann’t imagine simply how much time I had spent
  for this info! Thanks!

 18. Hi there friends, good piece of writing and
  nice urging commented here, I am truly enjoying by these.

 19. Generally I don’t read article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a
  look at and do so! Your writing style has been amazed me.
  Thanks, very nice post.

 20. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him
  as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful!
  Thanks!

 21. Your diagnosis is very interesting. If you wish to see slot pulsa
  tanpa potongan, Least expensive playing about honest slot online personal blogs.
  Since you can gain big advantages and get a
  number of internet marketer winnings. If you want
  that may be played out, you’re able to heterosexual take a look through beneath.

  The link might be a position blog page that is definitely frequently used
  among Indonesian online players.

 22. This article is truly a fastidious one it helps new web viewers, who are wishing
  in favor of blogging.

 23. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
  my trouble. You’re amazing! Thanks!

 24. I don’t even understand how I stopped up right here, but I
  assumed this put up was once great. I don’t realize who you’re but certainly you’re going to a famous
  blogger in the event you aren’t already. Cheers!

 25. https://cardenas82tonnesen.bravejournal.net/post/2022/03/19/The-overview-for-obtain-one-set-of-black-widow-2020-suit

  I know this website provides quality dependent articles and extra stuff, is there any other web site which presents these information in quality?

 26. It’s very easy to find out any topic on web as compared to books, as I
  found this post at this web page.

 27. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 28. If you want to grow your know-how simply keep visiting this site and be updated with the newest news update posted here.

 29. Hello everyone, it’s my first go to see at this site, and piece of writing is really fruitful for me, keep up posting such articles.

 30. excellent points altogether, you just won a logo new reader.
  What may you recommend about your post that you simply made a few days in the past?
  Any certain?

 31. It’s actually very difficult in this busy life to listen news
  on TV, so I simply use web for that reason, and get the latest news.

 32. What’s up to all, it’s truly a good for me to pay a visit this site, it contains priceless Information.

 33. Howdy I am so happy I found your blog, I really found
  you by mistake, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would
  just like to say kudos for a remarkable post and a all round thrilling
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added
  in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
  Please do keep up the fantastic work.

 34. Good post. I learn something new and challenging on blogs I
  stumbleupon everyday. It’s always useful to read
  through articles from other authors and use a little
  something from other websites.

 35. What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this web site, and article is truly fruitful designed for
  me, keep up posting these content.

 36. Greetings I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Regardless
  I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round
  exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute
  but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 37. Does your site have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some suggestions for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to
  seeing it improve over time.

 38. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work
  due to no back up. Do you have any solutions
  to prevent hackers?

 39. Right away I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read additional news.

 40. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 41. I’m now not positive where you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend some time studying more or working out more.
  Thank you for magnificent information I was searching for this info for my mission.

 42. What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience
  on the topic of unpredicted emotions.

 43. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through
  troubles with your RSS. I don’t understand
  why I can’t join it. Is there anybody else having the same RSS
  problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond?

  Thanx!!

 44. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate
  your efforts and I will be waiting for your further write ups
  thank you once again.

 45. Hi there mates, good article and good urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

 46. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.

  It seems like some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to
  them too? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously.

  Cheers

 47. It’s not my first time to go to see this website, i am visiting this site dailly and take nice data
  from here daily.

 48. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get
  in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 49. Great blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my site
  loaded up as fast as yours lol

 50. These are truly enormous ideas in about blogging.

  You have touched some good points here. Any way keep up
  wrinting.

 51. It’s an remarkable post designed for all the internet users;
  they will obtain benefit from it I am sure.

 52. Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the excellent information you’ve got right here on this post.
  I will be returning to your web site for more soon.

 53. Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely
  different subject but it has pretty much the same page layout
  and design. Wonderful choice of colors!

 54. You ought to take part in a contest for one of the highest quality websites online.
  I most certainly will recommend this web site!

 55. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very precise info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 56. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.

  I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog loads
  extremely fast for me on Firefox. Superb Blog!

 57. I think that everything said made a great deal of sense.
  But, think about this, suppose you added a little content? I ain’t suggesting
  your information is not good., but what if you added a title that grabbed people’s attention?
  I mean [NỘI DUNG] DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI
  năm 2019 – Lovablemessages.com is kinda boring. You might look
  at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to grab viewers to open the links.
  You might add a related video or a picture or two to grab people
  excited about everything’ve written. Just my opinion, it would make your blog a little
  livelier.

 58. It’s an remarkable article in support of all the online users; they
  will get advantage from it I am sure.

 59. Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 60. Wow, this article is good, my sister is analyzing such things, therefore I am
  going to convey her.

 61. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information much.
  I was seeking this certain information for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 62. My partner and I stumbled over here coming from a different web address and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i am
  following you. Look forward to finding out about your
  web page repeatedly.

 63. Admiring the dedication you put into your site and detailed information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same unwanted rehashed material. Excellent read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 64. Hi, after reading this amazing article i am as well delighted to share
  my knowledge here with friends.

 65. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added
  I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?

  Thank you!

 66. Hey there, You’ve done a great job. I will
  definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 67. I’m really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A few of my blog audience have complained about my site not working
  correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help
  fix this issue?

 68. Nice blog right here! Additionally your website rather a
  lot up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink in your host?
  I want my web site loaded up as fast as yours lol

 69. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange strategies with other folks, be sure
  to shoot me an e-mail if interested.

 70. Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this topic for a long
  time and yours is the greatest I’ve discovered till now.
  But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 71. I love looking through a post that can make men and women think.
  Also, thank you for permitting me to comment!

 72. Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as
  you amend your website, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea

 73. Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write if
  not it is complex to write.

 74. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where
  u got this from. kudos

 75. I’m very happy to uncover this great site. I need to to
  thank you for ones time just for this wonderful read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as
  a favorite to check out new stuff on your web site.

 76. Excellent site you have here.. It’s hard to find quality writing
  like yours nowadays. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

 77. Good web site you’ve got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays.

  I seriously appreciate people like you! Take care!!

 78. https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?https://squareblogs.net/thingradio96/new-ideas-into-minecraft-launcher-by-no-means-before-revealed

  Hi, constantly i used to check web site posts here early in the dawn, as i love to find
  out more and more.

 79. hello!,I love your writing very a lot! percentage we
  communicate extra approximately your post on AOL? I require
  a specialist in this house to resolve my problem. Maybe that’s you!
  Taking a look forward to look you.

 80. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to
  design my own blog and would like to find out where u got this from.
  thank you

 81. Wow, this paragraph is good, my younger sister is analyzing these things, so I
  am going to let know her.

 82. https://motogpdb.racing/wiki/Minecraft_Server_List_Would_not_Should_Be_Onerous_Read_These_9_Tricks_Go_Get_A_Head_Begin

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 83. It’s actually very complex in this active life to listen news on TV, so
  I simply use world wide web for that purpose, and get the most recent
  news.

 84. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 85. Hi, all the time i used to check website posts here in the early hours in the daylight,
  since i enjoy to find out more and more.

 86. An outstanding share! I have just forwarded this onto
  a coworker who was conducting a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast because I found it for
  him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the
  meal!! But yeah, thanks for spending some
  time to talk about this matter here on your web page.

 87. Hey there outstanding website! Does running a blog such as this require a lot of
  work? I have very little knowledge of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just wanted to ask.
  Appreciate it!

 88. Hey there! I’ve been following your blog for a while
  now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Houston Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 89. Thanks for sharing your info. I really appreciate your
  efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.

 90. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Very useful information specially the last part :
  ) I take care of such info much. I used to be
  looking for this certain information for a very long
  time. Thanks and good luck.

 91. I just like the valuable information you supply to your articles.

  I will bookmark your weblog and check once more right here regularly.
  I’m fairly certain I’ll be told many new stuff proper right here!
  Best of luck for the next!

 92. Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clearness on your put up is simply excellent and that i could
  think you are an expert in this subject. Fine together with
  your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep updated with approaching post.
  Thank you a million and please keep up the enjoyable work.

 93. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
  to make your point. You obviously know what youre
  talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
  to read?

 94. Good day I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for
  something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say thanks for a remarkable post and a all round exciting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at
  the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read much more, Please do keep up the great b.

 95. Appreciating the hard work you put into your site and
  detailed information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material.

  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your
  RSS feeds to my Google account.

 96. Thank you, I have just been looking for info about this subject for ages
  and yours is the greatest I’ve came upon till now. However, what in regards to the conclusion? Are you positive about the supply?

 97. Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I
  am waiting for your next post thank you once again.

 98. Why visitors still use to read news papers when in this technological globe everything is available
  on net?

 99. I savor, result in I discovered exactly what I was looking for.

  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 100. Hello, Neat post. There’s a problem with your web site in web explorer,
  might check this? IE still is the market leader and a
  big portion of folks will omit your fantastic writing because of this problem.

 101. What’s up it’s me, I am also visiting this web site regularly, this website is truly pleasant
  and the people are really sharing good thoughts.

 102. Tremendous things here. I’m very happy to see your article.
  Thank you a lot and I am taking a look ahead to contact
  you. Will you please drop me a e-mail?

 103. [https://www.instapaper.com/p/simmonsweber77 Power Rangers Cosplay Costume-- The Best Option for Fans of Power Rangers

  It’s remarkable for me to have a web page, which is beneficial in support of my experience.
  thanks admin

 104. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual
  effort to make a great article… but what can I say… I hesitate
  a lot and never manage to get anything done.

 105. It’s really a great and useful piece of information. I’m happy that you just shared
  this helpful information with us. Please keep us informed like this.
  Thank you for sharing.

 106. I am in fact grateful to the owner of this site who
  has shared this wonderful article at at this place.

 107. I know this web site gives quality dependent articles and additional material, is there any
  other web page which provides these things in quality?

 108. Admiring the time and energy you put into your website and
  in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted
  rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site
  and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 109. This paragraph offers clear idea for the new people of blogging, that
  truly how to do blogging and site-building.

 110. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

 111. Pretty section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that
  I acquire actually loved account your weblog posts. Any way
  I’ll be subscribing in your augment and even I achievement
  you get entry to consistently fast.

 112. I think the admin of this website is truly working hard in support of his web
  site, for the reason that here every data is quality based material.

 113. Right here is the right blog for anyone who really wants to
  find out about this topic. You realize so much its almost tough to
  argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject that has
  been discussed for a long time. Excellent stuff, just wonderful!

 114. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me
  out loads. I’m hoping to contribute & aid different customers like
  its helped me. Great job.

 115. Excellent, what a webpage it is! This blog provides helpful
  facts to us, keep it up.

 116. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  completely different topic but it has pretty much the same
  page layout and design. Excellent choice of colors!

 117. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would
  genuinely benefit from some of the information you
  provide here. Please let me know if this alright
  with you. Thanks a lot!

 118. Hello, constantly i used to check webpage posts here early in the morning,
  because i like to learn more and more.

 119. Thanks , I’ve just been searching for info about this subject for a while and yours is the greatest I have came upon so far.
  But, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 120. It’s remarkable for me to have a web page, which is good in support of my knowledge.
  thanks admin

 121. I’ve read some excellent stuff here. Definitely worth
  bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to make
  this sort of excellent informative site.

 122. Wow! Finally I got a blog from where I be able to truly obtain useful data regarding my study and knowledge.

 123. I am genuinely grateful to the owner of this web site who has shared this enormous post at at this time.

 124. I’m pretty pleased to discover this website. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every part of it and I have you saved as a favorite to look at new things in your web site.

 125. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worthwhile!

 126. I pay a quick visit each day a few web pages and blogs to read articles
  or reviews, however this webpage offers feature based content.

 127. Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for a long time and yours is the greatest I have came upon so far.
  However, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 128. Hi there! This is my first comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading
  through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Many thanks!

 129. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the excellent work!

 130. Can I simply say what a comfort to uncover someone who actually knows what they are discussing on the internet.
  You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people have to read this and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you certainly have the
  gift.

 131. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this
  hike.

 132. Everyone loves it when folks get together and share thoughts.
  Great blog, continue the good work!

 133. Hello are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set
  up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 134. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
  to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 135. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to resolve this problem. If you have any suggestions, please share.

  With thanks!

 136. Have you ever thought about creating an e-book or guest
  authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know
  my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an e mail.

 137. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 138. Hi, its fastidious post concerning media print,
  we all be aware of media is a impressive source of facts.

 139. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new
  iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 140. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent.

  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say
  it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a great web site.

 141. Great article. I’m dealing with many of these issues as well..

 142. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would
  be ok. I’m absolutely enjoying your blog and
  look forward to new posts.

 143. Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever
  work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve you guys to our blogroll.

 144. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 145. I really like it when individuals get together and share thoughts.
  Great site, stick with it!

 146. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Extremely helpful information specifically the ultimate phase
  🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for
  a very lengthy time. Thanks and good luck.

 147. I am really thankful to the holder of this web site who has
  shared this fantastic paragraph at here.

 148. Right here is the perfect web site for anybody who hopes to find out
  about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want
  to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for years.
  Great stuff, just great!

 149. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here