Sunday, August 28, 2022
Home Wiki Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH

0
26

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH ban hành. Với quyết định này, chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
Số: 1188/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
———
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vụ Bảo hiểm xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm xã hội khác) trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 
Điều 2. Vụ Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ:
 
1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:
 
a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 
b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, dự án, đề án về bảo hiểm xã hội; chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;
 
c) Cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm xã hội khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;
 
d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội.
 
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bảo hiểm xã hội.
 
3. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo phân công của Bộ.
 
4. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội theo phân công của Bộ.
 
5. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.
 
6. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm xã hội.
 
7. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
 
Điều 3. Vụ Bảo hiểm xã hội có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và một số công chức.
Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 283/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội.
 
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Lưu: VT, TCCB;
BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ BHXH được cập nhật chi tiết trên đây. elead.com.vn xin chúc quý độc giả luôn vui vẻ, thành công.

Cơ Cấu-Tổ Chức – Tags: Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH 2017

 • Quyết Định 11/2014/QĐ-UBND Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Quyết Định 110/2007/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không

 • Quyết Định 1529/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền

 • Quyết Định 16/QĐ-TTg năm 2018 về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

 • Quyết Định 26/2018/QĐ-TTg thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

 • Quyết Định 44/2018/QĐ-TTg chức năng, cơ cấu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Quyết Định 297/QĐ-TCHQ 2018 cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan,trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

 • Quyết Định 42/2016/QĐ-UBND Yên Bái ban hành Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Yên Bái

 • Quyết Định 31/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở TNMT

 • Quyết Định 35/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 • Quyết Định 18/2016/QĐ-UBND về thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

 • Quyết Định 20/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

 • Hướng Dẫn 1360/HD-TLĐ Thực hiện quy chế dân chủ ở công sở tại nơi làm việc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here