Thursday, January 20, 2022
Home Wiki Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí...

Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

0
27

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN trích dẫn chi tiết dưới đây, mời quý độc giả cùng tham khảo nhé.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
——–
Số: 24/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Yên Bái, ngày 16 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH YÊN BÁI
———————
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 61/TTr-SKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 4. Chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ.
2. Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học.
3. Thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.
4. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ”.
2. Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Dự toán tiền công trực tiếp đối với từng chức danh:
Được tính theo công thức và định mức sau: Tc = Lcs x Hstcn x Snc
Trong đó:
Tc: Dự toán tiền công của chức danh.
Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Hstcn: Hệ số tiền công ngày của từng chức danh.
Snc: Số ngày công của từng chức danh.
Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định như sau:
STT
Chức danh
Hệ số tiền công
theo ngày
(Hstcn)
1
Chủ nhiệm nhiệm vụ
0,55
2
Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học
0,35
3
Thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ
0,18
4
Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
0,11
“.
3. Khoản 4, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Dự toán chi chế độ công tác phí, hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu.
Nội dung và định mức chi chế độ công tác phí, hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu được xây dựng và thực hiện theo các quy định hiện hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Ngoài ra, quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tham gia hội thảo khoa học đối với các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh như sau:
a) Người chủ trì: 1.000.000 đồng/buổi hội thảo.
b) Thư ký hội thảo: 300.000 đồng/buổi hội thảo.
c) Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 1.000.000 đồng/buổi hội thảo.
d) Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 600.000 đồng/buổi hội thảo.
đ) Thành viên tham gia hội thảo: 150.000 đồng/buổi hội thảo”.
4. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 6. Chi tiền công của các thành viên hội đồng.
Tiền công của các thành viên hội đồng được chi cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
Nội dung công việc
Đơn vị tính
Định mức chi
1
Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
hội đồng
 
 
Chủ tịch hội đồng
 
600
 
Phó Chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
500
 
Thư ký hành chính
 
200
 
Đại biểu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
 
200
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong hội đồng
 
300
2
Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
hội đồng
 
 
Chủ tịch hội đồng
 
900
 
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
600
 
Thư ký hành chính
 
200
 
Đại biểu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
 
300
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong hội đồng
 
400
3
Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ khoa học và công nghệ
nhiệm vụ
 
 
Tổ trưởng tổ thẩm định
 
400
 
Thành viên tổ thẩm định
 
300
 
Thư ký hành chính
 
200
 
Đại biểu được mời tham dự
 
150
4
Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 
 
a
Chi họp Hội đồng nghiệm thu
nhiệm vụ
 
 
Chủ tịch hội đồng
 
900
 
Phó Chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
 
600
 
Thư ký hành chính
 
200
 
Đại biểu được mời tham dự
 
150
b
Chi nhận xét đánh giá
01 phiếu nhận xét đánh giá
 
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
 
300
 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong hội đồng
 
400
“.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.
2. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Duy

Nếu có bất kì thắc mắc về quyết định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN trên, bạn hãy chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất nhé.

Khoa Học – Tags: Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái

 • Quyết Định 24/2017/QĐ-UBND Yên Bái sửa Quyết định 25/2015 về kinh phí nhiệm vụ KHCN

 • Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 • Quyết Định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

 • Thông Tư 17/2018/TT-BKHCN điều kiện, hình thức thi xét thăng hạng viên chức khoa học công nghệ

 • Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 • Thông Tư 10/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn về dầu nhờn động cơ đốt trong

 • Thông Tư 17/2018/TT-BKHCN điều kiện, hình thức thi xét thăng hạng viên chức khoa học công nghệ

 • Quyết Định 29/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 • Quyết Định 47/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý các nhiệm vụ khoa học sử dụng ngân sách

 • Chỉ Thị về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng của Sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

 • Thông Tư 08/2017/TT-BKHCN tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here