Sunday, August 21, 2022
Home Wiki Quyết định 582/QĐ-TTg 2017 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai...

Quyết định 582/QĐ-TTg 2017 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

203
152

Quyết định 582/QĐ-TTg 2017 danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 được cập nhật trong bài viết này kèm theo file word để bạn đọc hiểu rõ và làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nhu cầu công việc. Cùng theo dõi nhé!

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 582/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách kèm theo Quyết định này, ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, QHĐP (3).XH

 

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

TÊN TỈNH

PHÂN LOẠI XÃ THEO KHU VỰC

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

A

TNG CỘNG

5.266

20.176

 

Khu vực I

1.313

 

 

Khu vực II

2.018

4.397

 

Khu vực III

1.935

15.779

B

CHI TIẾT CÁC TỈNH

 

 

1

Tỉnh Vĩnh Phúc

40

3

Khu vực I

29

 

Khu vực II

11

3

Khu vực III

 

 

2

Thành phố Hà Nội

14

 

Khu vực I

10

 

Khu vực II

4

 

Khu vực III

 

 

3

Tỉnh Quảng Ninh

113

208

Khu vực I

64

 

Khu vực II

32

54

Khu vực III

17

154

4

Tỉnh Hải Dương

30

1

Khu vực I

28

 

Khu vực II

2

1

Khu vực III

 

 

5

Tỉnh Ninh Bình

62

51

Khu vực I

30

 

Khu vực II

27

24

Khu vực III

5

27

6

Tỉnh Hà Giang

195

1.408

Khu vực I

16

 

Khu vực II

45

159

Khu vực III

134

1.249

7

Tỉnh Cao Bằng

199

1.598

Khu vực I

11

 

Khu vực II

49

168

Khu vực III

139

1.430

8

Tỉnh Bắc Kạn

122

607

Khu vực I

16

 

Khu vực II

52

163

Khu vực III

54

444

9

Tỉnh Tuyên Quang

141

699

Khu vực I

26

 

Khu vực II

54

127

Khu vực III

61

572

10

Tỉnh Lào Cai

164

1.007

Khu vực I

25

 

Khu vực II

37

166

Khu vực III

102

841

XI

Tỉnh Yên Bái

180

829

Khu vực I

31

 

Khu vực II

68

177

Khu vực III

81

652

12

Tỉnh Thái Nguyên

124

542

Khu vực I

25

 

Khu vực II

63

184

Khu vực III

36

358

13

Tỉnh Lạng Sơn

226

1.125

Khu vực I

38

 

Khu vực II

63

141

Khu vực III

125

984

14

Tỉnh Bắc Giang

188

407

Khu vực I

58

 

Khu vực II

90

99

Khu vực III

40

308

15

Thành phố Hải Phòng

14

 

Khu vực I

14

 

Khu vực II

 

 

Khu vực III

 

 

16

Tỉnh Phú Thọ

218

451

Khu vực I

63

 

Khu vực II

124

254

Khu vực III

31

197

17

Tnh Điện Biên

130

1.146

Khu vực I

14

 

Khu vực II

15

49

Khu vực III

101

1.097

18

Tỉnh Lai Châu

108

696

Khu vực I

8

 

Khu vực II

38

141

Khu vực III

62

555

19

Tỉnh Sơn La

204

1.708

Khu vực I

26

 

Khu vực II

66

300

Khu vực III

112

1.408

20

Tỉnh Hòa Bình

210

776

Khu vực I

52

 

Khu vực II

72

119

Khu vực III

86

657

21

Tỉnh Thanh Hóa

225

867

Khu vực I

42

 

Khu vực II

83

181

Khu vực III

100

686

22

Tỉnh Nghệ An

252

1.175

Khu vực I

46

 

Khu vực II

112

282

Khu vực III

94

893

23

Tỉnh Hà Tĩnh

104

15

Khu vực I

15

 

Khu vực II

89

15

Khu vực III

 

 

24

Tỉnh Quảng Bình

64

321

Khu vực I

3

 

Khu vực II

21

27

Khu vực III

40

294

25

Tỉnh Quảng Trị

47

213

Khu vực I

6

 

Khu vực II

15

29

Khu vực III

26

184

26

Tỉnh Thừa Thiên Huế

48

63

Khu vực I

14

 

Khu vực II

19

15

Khu vực III

15

48

27

Tỉnh Quảng Nam

122

359

Khu vực I

12

 

Khu vực II

47

48

Khu vực III

63

311

28

Tỉnh Quảng Ngãi

83

266

Khu vực I

4

 

Khu vực II

33

59

Khu vực III

46

207

29

Tỉnh Bình Định

53

197

Khu vực I

4

 

Khu vực II

18

29

Khu vực III

31

168

30

Tỉnh Phú Yên

45

105

Khu vực I

5

 

Khu vực II

24

29

Khu vực III

16

76

31

Tỉnh Khánh Hòa

51

65

Khu vực I

6

 

Khu vực II

29

20

Khu vực III

16

45

32

Tỉnh Ninh Thuận

37

77

Khu vực I

1

 

Khu vực II

22

19

Khu vực III

14

58

33

Tỉnh Bình Thuận

80

35

Khu vực I

44

 

Khu vực II

27

20

Khu vực III

9

15

34

Tỉnh Kon Tum

102

429

Khu vực I

25

 

Khu vực II

28

68

Khu vực III

49

361

35

Tỉnh Gia Lai

222

664

Khu vực I

54

 

Khu vực II

107

297

Khu vực III

61

367

36

Tỉnh Đắk Lắk

184

662

Khu vực I

52

 

Khu vực II

87

234

Khu vực III

45

428

37

Tỉnh Đắk Nông

71

179

Khu vực I

15

 

Khu vực II

44

78

Khu vực III

12

101

38

Tỉnh Lâm Đồng

147

150

Khu vực I

77

 

Khu vực II

62

116

Khu vực III

8

34

39

Tỉnh Bình Phước

107

84

Khu vực I

68

 

Khu vực II

30

55

Khu vực III

9

29

40

Tỉnh Tây Ninh

20

1

Khu vực I

19

 

Khu vực II

1

1

Khu vực III

 

 

41

Tỉnh Đồng Nai

87

3

Khu vực I

85

 

Khu vực II

2

3

Khu vực III

 

 

42

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

30

15

Khu vực I

23

 

Khu vực II

7

15

Khu vực III

 

 

43

Tỉnh Trà Vinh

64

196

Khu vực I

15

 

Khu vực II

25

52

Khu vực III

24

144

44

Tnh Vĩnh Long

10

19

Khu vực I

5

 

Khu vực II

3

5

Khu vực III

2

14

45

Tỉnh An Giang

38

65

Khu vực I

10

 

Khu vực II

20

34

Khu vực III

8

31

46

Tnh Kiên Giang

70

53

Khu vực I

29

 

Khu vực II

37

41

Khu vực III

4

12

47

Thành phố Cần Thơ

1

2

Khu vực I

 

 

Khu vực II

1

2

Khu vực III

 

 

48

Tỉnh Hậu Giang

32

49

Khu vực I

14

 

Khu vực II

14

28

Khu vực III

4

21

49

Tỉnh Sóc Trăng

98

337

Khu vực I

9

 

Khu vực II

56

158

Khu vực III

33

179

50

Tỉnh Bạc Liêu

25

121

Khu vực I

 

 

Khu vực II

14

41

Khu vực III

11

80

51

Tỉnh Cà Mau

65

127

Khu vực I

27

 

Khu vực II

29

67

Khu vực III

9

60

 

Chúng tôi vừa cập nhật Quyết định 582/QĐ-TTg 2017 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 để các bạn tham khảo. Hãy theo dõi elead.com.vn để tham khảo thêm nhiều văn bản mới khác nhé!

Chính Sách – Tags: Quyết định 582/QĐ-TTg 2017

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007

 • Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 • Hướng Dẫn 105-HD/BTGTW 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Nghị Định 70/2017/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp đối với người có công

 • Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

 • Nghị quyết 52-NQ/TW 2019 chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần 4

 • Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

203 COMMENTS

 1. Every weekend i used to pay a visit this web
  page, because i wish for enjoyment, for the reason that this this website conations in fact pleasant funny material too.

 2. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 3. Hello! I could have sworn I’ve visited this web site
  before but after looking at many of the articles I realized
  it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 4. Hurrah! Finally I got a webpage from where I can in fact get helpful facts regarding my study and knowledge.

 5. You are so awesome! I don’t believe I’ve truly read anything like that before.

  So nice to discover someone with a few original thoughts on this subject.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed
  on the internet, someone with a bit of originality!

 6. hi!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more about your post on AOL?
  I need an expert on this area to solve my problem. May be that’s you!
  Taking a look ahead to peer you.

 7. Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs much more attention.
  I’ll probably be back again to see more, thanks for the information!

 8. I simply couldn’t go away your site prior to suggesting that I
  really loved the usual info an individual provide in your guests?
  Is going to be again incessantly to check up on new posts

 9. Every weekend i used to go to see this site, as i want enjoyment, as
  this this website conations in fact nice funny material too.

 10. Good site you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours nowadays.
  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 11. Hello! I could have sworn I’ve been to this
  blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 12. Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and
  design. Superb choice of colors!

 13. Hello there, I discovered your web site by means
  of Google whilst looking for a related subject, your site got here up, it looks good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just became alert to your blog thru Google, and found
  that it is really informative. I am going to be careful for brussels.
  I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Lots of other people shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 14. My family always say that I am wasting my time here at net, except I
  know I am getting knowledge daily by reading thes good posts.

 15. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure
  things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  With thanks

 16. If you desire to take a good deal from this
  article then you have to apply these strategies to your
  won weblog.

 17. What i don’t understood is in fact how you
  are now not really a lot more well-preferred than you
  might be now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably relating
  to this subject, made me in my view believe it from a lot of numerous angles.
  Its like men and women are not fascinated except
  it’s something to do with Woman gaga! Your own stuffs great.
  All the time maintain it up!

 18. Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get in fact loved account
  your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I
  fulfillment you get right of entry to constantly rapidly.

 19. Quality content is the crucial to invite the people to pay a visit the web page, that’s what this website is providing.

 20. Truly no matter if someone doesn’t understand afterward its up to other users that they will help,
  so here it takes place.

 21. I’m very happy to find this page. I wanted to thank you for ones time
  for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it
  and i also have you saved as a favorite to look at new things in your web site.

 22. I want to to thank you for this fantastic read!! I certainly loved
  every bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

 23. I was more than happy to discover this page.
  I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
  I definitely appreciated every bit of it and i also have you book marked
  to look at new information on your blog.

 24. magnificent put up, very informative. I ponder why the other
  experts of this sector do not understand this. You must proceed your writing.
  I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 25. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 26. This is really interesting, You are a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post.

  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 27. You made some decent points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will
  go along with your views on this web site.

 28. Excellent blog! Do you have any recommendations for
  aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed
  .. Any suggestions? Appreciate it!

 29. I like what you guys are up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you
  guys to blogroll.

 30. Your way of explaining all in this article is in fact nice, all can effortlessly know it, Thanks a lot.

 31. It’s impressive that you are getting thoughts from this piece of writing
  as well as from our argument made at this time.

 32. I do not even know how I ended up here, but
  I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous
  blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 33. My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to checking
  out your web page yet again.

 34. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful
  & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you
  aided me.

 35. My partner and I absolutely love your blog
  and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write related to here.
  Again, awesome blog!

 36. Hey exceptional website! Does running a blog such
  as this require a great deal of work? I’ve no expertise in computer programming however I was hoping to
  start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new
  blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I simply wanted to ask.
  Many thanks!

 37. Wonderful article! We will be linking to this great post on our website.

  Keep up the good writing.

 38. Everyone loves it when people come together and share ideas.
  Great site, stick with it!

 39. https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?match=0&realm=all&terms=https://canvas.instructure.com/eportfolios/1065274/Home/The_Fight_Against_Minecraft_Server

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a few
  simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme.
  Kudos

 40. I have to thank you for the efforts you have put in penning
  this site. I’m hoping to check out the same high-grade content
  by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now
  😉

 41. I do consider all of the concepts you have introduced on your post.
  They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless,
  the posts are very quick for newbies. Could you please prolong them a little from subsequent
  time? Thank you for the post.

 42. You’re so cool! I don’t believe I’ve read anything like this before.

  So great to discover somebody with original thoughts on this subject.
  Really.. thank you for starting this up. This website is something that is required on the internet,
  someone with some originality!

 43. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I
  could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 44. Good day I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was
  browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say thank you for a marvelous post and a all round exciting blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I
  have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
  Please do keep up the great job.

 45. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so
  how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much
  appreciated.

 46. It’s an awesome piece of writing for all the internet
  viewers; they will get benefit from it I am sure.

 47. I wanted to thank you for this wonderful read!! I certainly
  enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new
  stuff you post…

 48. I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really pleasant piece of writing on building up
  new web site.

 49. I love what you guys are up too. This kind of clever work and
  reporting! Keep up the superb works guys I’ve
  included you guys to blogroll.

 50. Your mode of explaining all in this post is genuinely
  good, all be able to easily be aware of it, Thanks a lot.

 51. What’s up, this weekend is nice in support of me,
  because this time i am reading this wonderful educational piece
  of writing here at my residence.

 52. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about!
  Bookmarked. Please also visit my site =). We will have
  a hyperlink trade agreement between us

 53. First off I would like to say wonderful blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I’ve had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out.

  I truly do take pleasure in writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Cheers!

 54. I love what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you
  guys to my blogroll.

 55. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and
  wished to say that I have truly loved browsing your
  blog posts. After all I will be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

 56. Since the admin of this web site is working, no question very soon it will be renowned,
  due to its feature contents.

 57. Because the admin of this web page is working, no doubt
  very shortly it will be renowned, due to its quality contents.

 58. Very good article! We will be linking to this particularly great article on our website.
  Keep up the great writing.

 59. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!
  Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to
  our blogroll.

 60. Hey there excellent website! Does running a blog similar to this
  require a massive amount work? I have absolutely no understanding
  of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I simply had to ask. Many thanks!

 61. This is a topic that is close to my heart… Many thanks!
  Exactly where are your contact details though?

 62. Hi there I am so happy I found your weblog, I really found you by
  mistake, while I was researching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and
  a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read through it all at the moment but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

 63. I am truly grateful to the owner of this web site who
  has shared this great paragraph at at this time.

 64. This web site really has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 65. I will right away grasp your rss as I can’t to find your
  email subscription hyperlink or e-newsletter service.

  Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 66. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due
  to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

 67. Good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).
  I’ve saved as a favorite for later!

 68. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 69. I do not even know how I ended up here, but
  I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 70. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
  all your posts! Carry on the excellent work!

 71. This article will assist the internet viewers
  for setting up new weblog or even a blog from start to end.

 72. Hey there superb website! Does running a blog like
  this take a massive amount work? I have no expertise in programming but
  I had been hoping to start my own blog in the near future.

  Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Appreciate it!

 73. You’re so interesting! I do not suppose I’ve read anything like this before.

  So nice to find someone with some unique thoughts on this topic.
  Seriously.. many thanks for starting this up.
  This site is something that’s needed on the web, someone with a little originality!

 74. hi!,I really like your writing very a lot! percentage we be in contact more approximately your article on AOL?
  I require an expert on this space to resolve my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to peer you.

 75. I got this web site from my buddy who shared with
  me regarding this website and now this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews at
  this place.

 76. Hi there, this weekend is fastidious in support of me, as this occasion i am reading this
  wonderful informative paragraph here at my home.

 77. Every weekend i used to pay a visit this web site, for the
  reason that i wish for enjoyment, since this this website conations actually good funny stuff too.

 78. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me.

  In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web
  will be a lot more useful than ever before.

 79. I am actually happy to glance at this website posts which consists
  of lots of helpful information, thanks for providing these kinds
  of information.

 80. Wonderful goods from you, man. I’ve take into
  account your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have received here, really like
  what you’re stating and the way by which you are saying it.

  You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.

 81. Appreciation to my father who stated to me regarding this weblog, this website is genuinely amazing.

 82. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly return.

 83. If some one wants expert view about blogging then i propose him/her to visit this blog,
  Keep up the good work.

 84. I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a
  user of net therefore from now I am using net
  for articles or reviews, thanks to web.

 85. Hi to every body, it’s my first pay a visit of
  this web site; this webpage carries amazing and in fact fine
  stuff in support of readers.

 86. I am really thankful to the holder of this web
  site who has shared this fantastic piece of writing at at this time.

 87. https://blogfreely.net/swordtaste70/how-to-hunt-out-the-precise-titan-launcher-in-your-particular-product-service

  I am curious to find out what blog system you are working with?

  I’m experiencing some small security issues with my latest site
  and I’d like to find something more secure. Do you have any solutions?

 88. great put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do
  not notice this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 89. Its such as you read my thoughts! You appear to know a lot about this, such as you wrote
  the ebook in it or something. I feel that you could do with
  some % to force the message house a little bit, but
  other than that, that is wonderful blog. A fantastic read.

  I’ll definitely be back.

 90. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link
  to your host? I wish my site loaded up as fast as yours
  lol

 91. https://securityholes.science/wiki/The_Stuff_About_Minecraft_Server_Hosting_You_In_all_probability_Hadnt_Thoughtabout_And_Really_Ought_to

  Your way of telling all in this article is actually fastidious,
  every one be capable of without difficulty know it, Thanks a lot.

 92. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design. Bless you

 93. It’s in fact very complex in this full of activity life to listen news
  on Television, thus I simply use the web for that reason, and take the most up-to-date information.

 94. My brother recommended I may like this website.
  He was entirely right. This post actually made my day.

  You cann’t believe just how so much time I had spent for this
  information! Thanks!

 95. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account. I
  look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 96. wonderful put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector do not understand this.

  You should continue your writing. I’m sure, you’ve a
  great readers’ base already!

 97. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include
  almost all vital infos. I’d like to peer more posts like this .

 98. You’ve made some really good points there.

  I looked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with
  your views on this website.

 99. Good blog post. I absolutely appreciate this site. Keep it up!

 100. all the time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading now.

 101. It’s very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as
  I found this article at this web site.

 102. You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try
  to get the hang of it!

 103. excellent issues altogether, you simply received a logo
  new reader. What would you recommend about your post that you
  made some days in the past? Any positive?

 104. Nice post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired!
  Very useful info particularly the remaining part 🙂
  I care for such info much. I used to be looking for this particular
  information for a very lengthy time. Thank you and best of
  luck.

 105. Useful information. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I’m stunned why this twist of fate
  did not happened in advance! I bookmarked it.

 106. Excellent blog here! Also your website loads
  up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 107. Hello to all, for the reason that I am truly keen of reading this
  weblog’s post to be updated daily. It contains fastidious material.

 108. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same
  outcome.

 109. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
  article and the rest of the website is also really good.

 110. Wow, this post is fastidious, my younger sister is analyzing such things, so I am going to
  tell her.

 111. You really make it appear really easy along with your presentation however I to find this matter to be really something that I feel I might never understand.
  It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m having a look ahead
  to your next submit, I will attempt to get the
  hang of it!

 112. Hello there I am so grateful I found your blog page, I really found you
  by accident, while I was looking on Askjeeve for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot
  for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to read through it all at the
  minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb jo.

 113. It’s amazing to pay a quick visit this website and reading the views of all colleagues about this piece of writing, while I am also eager of getting know-how.

 114. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I
  am waiting for your next post thank you once again.

 115. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 116. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
  Cheers!

 117. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.
  Again, awesome web site!

 118. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of
  us have created some nice procedures and we are looking
  to trade strategies with other folks, why not shoot me an email if interested.

 119. Hey there! I know this is kinda off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be great if you could point me in the direction of a
  good platform.

 120. Hello There. I found your blog using msn. This
  is an extremely well written article. I will make sure to
  bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

 121. This post is invaluable. Where can I find out more?

 122. Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to create
  a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and
  don’t manage to get nearly anything done.

 123. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 124. Hello, I log on to your new stuff regularly. Your writing style is witty,
  keep doing what you’re doing!

 125. https://sciencewiki.science/wiki/The_Largest_Downside_In_Minecraft_Server_Download_Comes_Down_To_This_Phrase_That_Starts_With_W

  I really like it whenever people come together and share opinions.
  Great website, keep it up!

 126. Have you ever thought about writing an e-book or guest
  authoring on other websites? I have a blog centered on the same
  topics you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my viewers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 127. You need to take part in a contest for one of the finest
  sites on the web. I am going to highly recommend this web site!

 128. Hi there, constantly i used to check weblog posts here early in the break of day, as i enjoy to learn more and more.

 129. https://uchatoo.com/post/274275_https-minecraft-servers-me-pebblehost-is-yet-one-more-funds-hosting-possibility.html

  Excellent post. I was checking constantly this
  blog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such info much.

  I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 130. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some
  ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 131. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and
  wished to say that I’ve really loved browsing your weblog
  posts. After all I will be subscribing on your rss feed
  and I am hoping you write again very soon!

 132. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am
  experiencing problems with your RSS. I don’t know why I cannot join it.

  Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone who
  knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 133. This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something
  which helped me. Appreciate it!

 134. I blog often and I seriously appreciate your
  information. Your article has truly peaked my interest.

  I’m going to bookmark your website and keep checking
  for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 135. Hi there, yup this article is actually nice and I have learned lot
  of things from it concerning blogging. thanks.

 136. you’re truly a good webmaster. The website loading pace
  is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique
  trick. Moreover, The contents are masterpiece.
  you’ve done a wonderful activity in this matter!

 137. Tremendous issues here. I’m very happy to see your article.

  Thanks so much and I am having a look ahead to contact you.
  Will you please drop me a e-mail?

 138. Ahaa, its nice dialogue about this post here at this
  weblog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 139. This text is priceless. Where can I find out more?

 140. constantly i used to read smaller articles or reviews which as well clear their motive, and that
  is also happening with this post which I am reading at this place.

 141. Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 142. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a
  acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 143. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article
  or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I think
  we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free
  to shoot me an email. I look forward to hearing from
  you! Awesome blog by the way!

 144. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions
  on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but
  I never seem to get there! Many thanks

 145. Its such as you read my mind! You appear to know a lot about this, like you
  wrote the guide in it or something. I believe that you just can do with a few p.c.
  to force the message home a bit, however other than that, this is excellent blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 146. I love it when people get together and share thoughts.
  Great blog, keep it up!

 147. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles
  or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this information So i’m happy to express that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot unquestionably will make sure to don?t disregard this
  website and give it a look regularly.

 148. Howdy I am so glad I found your webpage, I really found you by
  mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I am
  here now and would just like to say thanks for a tremendous post
  and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the fantastic b.

 149. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless think of
  if you added some great graphics or video clips to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the
  greatest in its field. Great blog!

 150. https://sciencewiki.science/wiki/Warning_These_9_Errors_Will_Destroy_Your_How_To_Host_A_Minecraft_Server

  For the reason that the admin of this website is working, no question very shortly it will be renowned, due
  to its feature contents.

 151. Incredible! This blog looks just like my old one!

  It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 152. Great work! This is the kind of info that are meant to be shared around the
  net. Shame on the seek engines for now not positioning this publish higher!

  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 153. I must thank you for the efforts you have put in writing this blog.
  I really hope to check out the same high-grade content by
  you in the future as well. In truth, your creative writing
  abilities has motivated me to get my own website now 😉

 154. http://wiki.seds.org/index.php?title=The_Stuff_About_Minecraft_Server_You_Probably_Hadnt_Thought_of_And_Really_Should

  Great article! That is the type of information that are supposed to be shared across the web.
  Disgrace on the search engines for now not positioning this submit
  upper! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 155. Because the admin of this site is working, no doubt very shortly
  it will be well-known, due to its feature contents.

 156. Hi there, yup this piece of writing is truly good and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

 157. Hi there, after reading this awesome article i am as well delighted to share my knowledge here with colleagues.

 158. Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little
  comment to support you.

 159. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I
  will come back yet again since I bookmarked it. Money and
  freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 160. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
  have some experience with something like this. Please let me
  know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 161. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more
  of your wonderful post. Also, I’ve shared your
  web site in my social networks!

 162. I read this paragraph completely concerning the comparison of
  latest and previous technologies, it’s amazing article.

 163. Pretty! This was an incredibly wonderful article.
  Thanks for supplying this info.

 164. These are truly enormous ideas in about blogging.
  You have touched some good factors here. Any way keep up
  wrinting.

 165. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You definitely know what youre
  talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us
  something informative to read?

 166. Hi! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours require a large
  amount of work? I’m completely new to running a blog however I do write in my
  diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 167. If some one desires expert view regarding blogging then i
  recommend him/her to go to see this blog, Keep up the good work.

 168. I am really thankful to the holder of this site who has shared this wonderful paragraph at here.

 169. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thanks
  for providing these details.

 170. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it
  but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way,
  great site and I look forward to seeing it
  expand over time.

 171. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

 172. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.
  It appears as if some of the text in your posts are running off the screen.
  Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a problem with my web browser because I’ve
  had this happen previously. Thank you

 173. Hiya! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this issue. If you have any suggestions, please share.
  Thanks!

 174. Excellent way of explaining, and good article to obtain facts concerning my presentation topic, which i am going to deliver in academy.

 175. Thanks in support of sharing such a pleasant thinking, article
  is nice, thats why i have read it entirely

 176. Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 177. Asking questions are in fact fastidious thing if
  you are not understanding anything entirely, except this article offers fastidious understanding yet.

 178. I don’t even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;
  ) Cheers!

 179. Every weekend i used to pay a visit this site, because i
  wish for enjoyment, for the reason that this this website conations truly
  pleasant funny stuff too.

 180. Hello, i think that i saw you visited my web site so i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance
  my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 181. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 182. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 183. You are so awesome! I do not suppose I’ve read through a single thing like that before.
  So wonderful to discover someone with some genuine thoughts on this
  subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
  This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 184. Thanks in favor of sharing such a fastidious thought, article is
  good, thats why i have read it entirely

 185. Hello! I simply wish to offer you a big thumbs up
  for the excellent info you’ve got here on this post.
  I will be coming back to your web site for more soon.

 186. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your
  website, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 187. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like
  yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy
  so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Appreciate it

 188. Good blog you’ve got here.. It’s difficult to find high quality
  writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

 189. This is a topic that is near to my heart…
  Take care! Where are your contact details though?

 190. I think this is one of the so much vital information for me.
  And i am satisfied reading your article. However wanna
  remark on some basic issues, The web site style is perfect,
  the articles is in reality great : D. Good activity, cheers

 191. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable experience on the topic of unpredicted emotions.

 192. It’s wonderful that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this time.

 193. It’s hard to come by educated people on this topic,
  but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here