Monday, August 22, 2022
Home Wiki Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ mới nhất...

[TẢI] Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ mới nhất năm 2020

0
31

Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ là mẫu văn bản được cá nhân, người đi thăm viếng mộ liệt sĩ chuẩn bị và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ được ban hành kèm Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Cùng tham khảo và tải về máy để điền đầy đủ thông tin.

Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sỹ

Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh người có công với cách mạng 2005, sửa đổi bổ sung 2018, thân nhân liệt sỹ gồm: Cha mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ.

Bởi liệt sỹ là những người hy sinh xương máu của mình để giành độc lập cho tổ quốc đã cống hiến vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, chủ nghĩa xã hội và rất nhiều trường hợp, các anh không được yên nghỉ trên mảnh đất quê hương.

Bởi vậy, theo Điều 64 Nghị định 31/2013/NĐ-CP, hàng năm thân nhân liệt sỹ (không quá ba người) sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần khi thăm viếng mộ liệt sỹ trong các trường hợp:

– Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ;

– Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

– Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Thủ tục xin cấp hỗ trợ để thăm viếng mộ liệt sỹ

Tại Điều 17 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014, thủ tục khi xin cấp hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ được quy định như sau:

Nơi gửi hồ sơ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Các giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (theo mẫu);

– Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

– Một trong các loại giấy tờ khác như: Giấy báo tin hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ; Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sỹ hy sinh…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời gian 01 ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào đơn.

Bước 2: Nộp hồ sơ đã có đầy đủ dấu của UBND cấp xã lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy giới thiệu đi thăm mộ liệt sỹ trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy tờ.

Nếu không đủ giấy tờ thì gửi văn bản trả lời kèm lý do và toàn bộ giấy tờ đã nộp trong thời gian 03 ngày để hoàn thiện đủ.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho không quá 03 thân nhân liệt sỹ trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Bước 3: Nộp giấy giới thiệu cho cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sĩ để họ xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sỹ.

Mức hỗ trợ: Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ một lần tiền tàu xe và tiền ăn (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ. Mức hỗ trợ được tính cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ = 2.000 đồng/km x khoảng cách đến nghĩa trang có mộ liệt sỹ

Quy định trên được nêu tại Thông tư 101/2018/TT-BTC về kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Lưu ý: Tối đã không quá 2,4 triệu đồng/người.

Mẫu đơn để nghị thăm viếng mộ liệt sĩ năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

Kính gửi: – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (1) …………………………..…….

Họ và tên: ……………………………………….. Năm sinh …………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ………………………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp………………..

Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………..………………………………..

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ: ……………………………………..………….. Năm sinh …………………………….

Nguyên quán: xã ……………………. huyện ……………………… tỉnh ………………….…

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày …………… tháng ………… năm………..…..

Hy sinh ngày ………………. tháng ……………. năm ……….. tại ……………..…………….

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: (2) ………………………………………………….

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………………………………….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng …… năm ………..

Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã …………….. huyện …………. tỉnh ………….. cung cấp.

Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ……………………………..

Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại …………………………………

Đi cùng tôi có…………… người:

Họ và tên người thứ 1: ………………………………….. Năm sinh .…………..

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ………………………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp………………..

Họ và tên người thứ 2: ………………………………….. Năm sinh. .……………..

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân ………………………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp………………..

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ……………………..…….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

…., ngày …. tháng …. năm ….
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày … .tháng …. năm ….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

(2) Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống.

Mẫu đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ là một trong những văn bản bắt buộc trong thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhiên liệt sĩ.Tải ngay File Word mẫu đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ mới nhất để hoàn chỉnh hồ sơ thăm viếng mộ liệt sĩ.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của vợ/chồng khi ly hôn

 • Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất hiện nay

 • Tải ngay mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại đô thị

 • Mẫu thông báo tuyển dụng hấp dẫn ứng viên nhất mọi thời đại

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà chi tiết nhất

 • Cập nhật mẫu quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất

 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here