Monday, August 29, 2022
Home Wiki Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng...

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh

195
143

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được elead.com.vn cập nhật và gửi tặng đến quý độc giả. Qua bài viết này ta sẽ thấy được sự quan tâm của nước ta đối với nền giáo dục. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 01/2018/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

+ Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

+ Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở;

+ Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông;

+ Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học), Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục;
– Hội đồng Giáo dục QP&AN TW;
– Ban Tuyên giáo TW;
– Ủy ban VHGD TN, TNNĐ của QH;
– Ủy ban ND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC, Vụ GDQPAN. (100b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Phạm Mạnh Hùng

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Trường tiểu học, trung học cơ sở

1. Trường tiểu học

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng cần cho 1 lớp Ghi chú
1.1 Tài liệu     Một bộ gồm 02 đĩa DVD
1.1.1 Đĩa hình GDQPAN Lớp 1 Bộ 01
1.1.2 Đĩa hình GDQPAN Lớp 2 Bộ 01
1.1.3 Đĩa hình GDQPAN Lớp 3 Bộ 01
1.1.4 Đĩa hình GDQPAN Lớp 4 Bộ 01
1.1.5 Đĩa hình GDQPAN Lớp 5 Bộ 01
1.2 Tranh in hoặc tranh điện tử      
1.2.1 Bộ tranh GDQPAN Lớp 1 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.2 Bộ tranh GDQPAN Lớp 2 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.3 Bộ tranh GDQPAN Lớp 3 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.4 Bộ tranh GDQPAN Lớp 4 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
1.2.5 Bộ tranh GDQPAN Lớp 5 Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ

2. Trường trung học cơ s

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng cần cho 1 trường Ghi chú
2.1 Tài liệu      
2.1.1 Đĩa hình GDQPAN Lớp 6 Bộ 02 Một bộ gồm 02 đĩa DVD
2.1.2 Đĩa hình GDQPAN Lớp 7 Bộ 02
2.1.3 Đĩa hình GDQPAN Lớp 8 Bộ 02
2.1.4 Đĩa hình GDQPAN Lớp 9 Bộ 02
2.2 Tranh in hoặc tranh điện t      
2.2.1 Bộ tranh GDQPAN Lớp 6 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ
2.2.2 Bộ tranh GDQPAN Lớp 7 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ
2.2.3 Bộ tranh GDQPAN Lớp 8 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ
2.2.4 Bộ tranh GDQPAN Lớp 9 Bộ 02 Một bộ gồm 06 tờ

II. Trường trung học phổ thông

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng cần cho 1 trường Ghi chú
1 Tài liệu      
1.1 Sách giáo viên GDQPAN lớp 10, 11, 12 Bộ   Mỗi giáo viên 01 bộ gồm 03 quyển
2 Tranh in hoặc tranh điện tử      
2.1 Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; Đội ngũ tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; Cấp cứu ban đầu và chuyển thương; Mắc tăng võng; Bếp hoàng cầm; Điều lệnh Công an nhân dân. Bộ 02 Một bộ gồm 10 tờ
2.2 Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; Súng tiểu liên AK; Súng chống tăng B40, B41; Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn; Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng; Bộ tranh mìn bộ binh; Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Vật cản, vũ khí tự tạo; Bản đồ biên giới quốc gia; Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trang bị trong Công an nhân dân. Bộ 02 Một bộ gồm 12 tờ
2.3 Bộ tranh dùng cho lớp 12: Sơ đồ Tổ chức quân đội và công an; Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tìm và giữ phương hướng; Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh; Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an. Bộ 02 Một bộ gồm 10 tờ
2.4 Đĩa hình GDQPAN Bộ 02 Một bộ gồm 05 đĩa DVD
3 Mô hình vũ khí      
3.1 Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ Bộ 01 Một bộ gồm 04 khẩu
3.2 Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập Khẩu 25 Với trường có quy mô lớp 12 trên 10 lớp có thể trang bị 50 khẩu
3.3 Mô hình lựu đạn cắt bổ Quả 5  
3.4 Mô hình lựu đạn luyện tập Quả 50  
3.5 Mô hình thuốc nổ bánh Bánh 02  
3.6 Mô hình vũ khí tự tạo Hộp 02  
3.7 Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập Bộ 01  
3.8 Bình xịt hơi cay Bộ 10  
3.9 Mô hình Súng bắn đạn cao su Khẩu 10  
4 Máy bắn tập      
4.1 Máy bắn MBT-03 Bộ 01 Với trường có quy mô lớp 12 trên 10 lớp có thể trang bị 02 bộ
4.2 Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12 Bộ 01
4.3 Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 Bộ 01
4.4 Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) Bộ 01
5 Thiết bị khác      
5.1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Chiếc 20  
5.2 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Bộ 20  
5.3 Giá đặt bia đa năng Chiếc 20  
5.4 Kính kiểm tra ngắm Chiếc 04  
5.5 Đồng tiền di động Chiếc 02  
5.6 Mô hình đường đạn trong không khí Chiếc 02  
5.7 Hộp dụng cụ huấn luyện Bộ 04  
5.8 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Chiếc 01  
5.9 Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ 15  
5.10 Cáng cứu thương Chiếc 05  
5.11 Giá súng và bàn thao tác Bộ   Theo nhu cầu sử dụng của từng trường
5.12 Tủ đựng súng và đựng thiết bị Bộ  
5.13 Mặt nạ phòng độc Chiếc 20  
6 Trang phục      
6.1 Trang phục giáo viên GDQPAN   Số lượng cần cho 1 người  
6.1.1 Trang phục mùa đông Bộ 01  
6.1.2 Trang phục mùa hè Bộ 01  
6.1.3 Trang phục dã chiến Bộ 01  
6.1.4 Mũ Kêpi Chiếc 01  
6.1.5 Mũ cứng Chiếc 01  
6.1.6 Mũ mềm Chiếc 01  
6.1.7 Thắt lưng Chiếc 01  
6.1.8 Giầy da Đôi 01  
6.1.9 Tất sợi Đôi 02  
6.1.10 Sao mũ Kêpi GDQPAN Chiếc 01  
6.1.11 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 01  
6.1.12 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 01  
6.1.13 Nền cấp hiệu GDQPAN Đôi 01  
6.1.14 Nền phù hiệu GDQPAN Đôi 01  
6.1.15 Biển tên Chiếc 01  
6.1.16 Ca vát Chiếc 01  
6.2 Trang phục học sinh GDQPAN     Nhà trường mua để dùng chung và cho học sinh mượn khi học GDQPAN
6.2.1 Trang phục (dùng chung hai mùa) Bộ 100  
6.2.2 Áo bông Chiếc 100 Dùng cho các tỉnh phía Bắc
6.2.3 Mũ cứng Chiếc 100  
6.2.4 Mũ mềm Chiếc 100  
6.2.5 Giầy vải Đôi 100  
6.2.6 Tất sợi Đôi 100  
6.2.7 Thắt lưng Chiếc 100  
6.2.8 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 100  
6.2.9 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 100  

III. Trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Trường trung cấp sư phạm

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng cần cho 1 trường Ghi chú
1 Tài liệu      
1.1 Giáo trình GDQPAN trung cấp sư phạm (Tập 1)     Mỗi giáo viên 01 bộ gồm 02 quyển
1.2 Giáo trình GDQPAN trung cấp sư phạm (Tập 2)    
2 Tranh in hoặc tranh điện tử      
2.1 Sơ đồ Tổ chức Quân đội và Công an Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
2.2 Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn Bộ 01 Một bộ gồm 02 tờ
2.3 Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương Bộ 01 Một bộ gồm 03 tờ
2.4 Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng chống tăng B40, B41 Bộ 01 Một bộ gồm 04 tờ
2.5 Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh Bộ 01 Một bộ gồm 02 tờ
2.6 Các tư thế, động tác bắn súng AK Tờ 01 Một bộ gồm 03 tờ
2.7 Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1 Tờ 01 Một bộ gồm 02 tờ
2.8 Các động tác vận động trong chiến đấu Bộ 01 Một bộ gồm 02 tờ
2.9 Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ, vật cản, vũ khí tự tạo Bộ 01 Một bộ gồm 04 tờ
2.10 Đĩa hình GDQPAN Bộ 02 Một bộ gồm 05 đĩa DVD
3 Mô hình vũ khí      
3.1 Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ Bộ 01 Một bộ gồm 04 khẩu
3.2 Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập Khẩu 25 Trường có quy mô trên 10 lớp có thể trang bị 50 khẩu
3.3 Mô hình lựu đạn cắt bổ Quả 05  
3.4 Mô hình lựu đạn luyện tập Quả 50  
3.5 Mô hình thuốc nổ bánh Bánh 02  
3.6 Mô hình vũ khí tự tạo Hộp 02  
3.7 Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập Bộ 01  
4 Máy bắn tập      
4.1 Máy bắn MBT-03 Bộ 01 Trường có quy mô trên 10 lớp có thể trang bị 02 bộ
4.2 Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12 Bộ 01
4.3 Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 Bộ 01
4.4 Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) Bộ 01
5 Thiết bị khác      
5.1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Chiếc 20  
5.2 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Bộ 20  
5.3 Giá đặt bia đa năng Chiếc 20  
5.4 Kính kiểm tra ngắm Chiếc 04  
5.5 Đồng tiền di động Chiếc 02  
5.6 Mô hình đường đạn trong không khí Chiếc 02  
5.7 Hộp dụng cụ huấn luyện Bộ 04  
5.8 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Chiếc 01  
5.9 Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ 20  
5.10 Cáng cứu thương Chiếc 05  
5.11 Mặt nạ phòng độc Chiếc 20  
5.12 Giá súng và bàn thao tác Bộ   Theo nhu cầu sử dụng của từng trường
5.13 Tủ đựng súng và thiết bị Bộ  
6 Trang phục      
6.1 Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQPAN   Số lượng cần cho 1 người  
6.1.1 Trang phục mùa đông Bộ 01  
6.1.2 Trang phục mùa hè Bộ 01  
6.1.3 Trang phục dã chiến Bộ 01  
6.1.4 Mũ Kêpi Chiếc 01  
6.1.5 Mũ cứng Chiếc 01  
6.1.6 Mũ mềm Chiếc 01  
6.1.7 Thắt lưng Chiếc 01  
6.1.8 Giầy da Đôi 01  
6.1.9 Tất sợi Đôi 01  
6.1.10 Sao mũ Kêpi GDQPAN Chiếc 01  
6.1.11 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 01  
6.1.12 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 01  
6.1.13 Nền cấp hiệu GDQPAN Đôi 01  
6.1.14 Nền phù hiệu GDQPAN Đôi 01  
6.1.15 Biển tên Chiếc 01  
6.1.16 Ca vát Chiếc 01  
6.2 Trang phục học sinh GDQPAN     Nhà trường mua để dùng chung và cho học sinh mượn khi học GDQPAN
6.2.1 Trang phục (dùng chung hai mùa) Bộ 100  
6.2.2 Áo bông Chiếc 100 Dùng cho các tỉnh phía Bắc
6.2.3 Mũ cứng Chiếc 100  
6.2.4 Mũ mềm Chiếc 100  
6.2.5 Giầy vải Đôi 100  
6.2.6 Tất sợi Đôi 100  
6.2.7 Thắt lưng Chiếc 100  
6.2.8 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 100  
6.2.9 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 100  

2. Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học

(Áp dụng cho các trường được giao tự chủ giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh)

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng cần cho 1 trường Ghi chú
1 Tài liệu      
1.1 Giáo trình GDQPAN đại học, cao đẳng Tập 1 Quyển   Mỗi Giảng viên 1 bộ gồm 2 quyển
1.2 Giáo trình GDQPAN đại học, cao đẳng Tập 2 Quyển  
2 Tranh in hoặc tranh điện tử      
2.1 Bộ tranh vũ khí bộ binh (K54, AK, CKC, RPĐ, B40, B41) Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
2.2 Bộ tranh mìn bộ binh Bộ 01 Một bộ gồm 09 tờ
2.3 Kỹ thuật bắn súng ngắn K54 Bộ 01 Một bộ gồm 02 tờ
2.4 Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Tờ 01 Mộbộ gồm 02 tờ
2.5 Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh Bộ 01 Một bộ gồm 03 tờ
2.6 Sơ đồ đội hình chiến đấu a, b, c Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
2.7 Sơ đồ Tổ chức quân đội và Công an Bộ 01 Một bộ gồm 06 tờ
2.8 Đĩa hình GDQPAN Bộ 02 Một bộ gồm 05 đĩa DVD
3 Bản đồ quân sự      
3.1 Ký hiệu quân sự Quyển 10  
3.2 Bản đồ địa hình quân sự Bộ 20 Một bộ gồm 9 tờ
3.3 Ống nhòm Chiếc 20  
3.4 Địa bàn Chiếc 20  
3.5 Thước chỉ huy Chiếc 20  
3.6 Thước 3 cạnh Chiếc 20  
4 Mô hình vũ khí      
4.1 Mô hình súng K54, AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ Bộ 01 Một bộ gồm 05 khẩu
4.2 Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập Khẩu 25 (50 học sinh/lớp học thực hành)
4.3 Mô hình súng ngắn K54 luyện tập Khẩu 25
4.4 Mô hình lựu đạn cắt bổ Quả 05  
4.5 Mô hình lựu đạn luyện tập Quả 50  
4.7 Mô hình thuốc nổ bánh Bánh 02  
4.8 Mô hình vũ khí tự tạo Hộp 02  
4.9 Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập Bộ 01  
5 Máy bắn tập      
5.1 Máy bắn tập SNK54 Bộ 02  
5.2 Thiết bị tạo tiếng nổ cho máy bắn tập SNK54 Bộ 02  
5.3 Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 Bộ 02  
5.4 Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) Bộ 02  
6 Thiết bị khác      
6.1 Bao đạn, túi đựng lựu đạn Chiếc 20  
6.2 Bao và dây đeo súng K54 Bộ 20  
6.3 Bộ bia (khung + mặt bia số 4) Bộ 20  
6.4 Giá đặt bia đa năng Chiếc 20  
6.5 Kính kiểm tra ngắm Chiếc 04  
6.6 Đồng tiền di động Chiếc 02  
6.7 Mô hình đường đạn trong không khí Chiếc 02  
6.8 Hộp dụng cụ huấn luyện Bộ 04  
6.9 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Chiếc 01  
6.10 Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ 15  
6.11 Cáng cứu thương Chiếc 05  
6.12 Mặt nạ phòng độc Chiếc 50  
6.13 Giá súng và bàn thao tác Bộ   Theo nhu cầu sử dụng của từng trường
6.14 Tủ đựng súng và đựng thiết bị Chiếc  
7 Trang phục      
7.1 Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQPAN   Số lượng cần cho 1 người  
7.1.1 Trang phục mùa đông Bộ 01  
7.1.2 Trang phục mùa hè Bộ 01  
7.1.3 Trang phục dã chiến Bộ 01  
7.1.4 Mũ Kêpi Chiếc 01  
7.1.5 Mũ cứng Chiếc 01  
7.1.6 Mũ mềm Chiếc 01  
7.1.7 Thắt lưng Chiếc 01  
7.1.8 Giầy da Đôi 01  
7.1.9 Tất sợi Đôi 01  
7.1.10 Sao mũ Kêpi GDQPAN Chiếc 01  
7.1.11 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 01  
7.1.12 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 01  
7.1.13 Nền cấp hiệu GDQPAN Đôi 01  
7.1.14 Nền phù hiệu GDQPAN Đôi 01  
7.1.15 Biển tên Chiếc 01  
7.1.16 Ca vát Chiếc 01  
7.2 Trang phục sinh viên GDQPAN   Số lượng cần cho 1 người Các trường căn cứ quy mô sinh viên mua sắm đủ cho sinh viên mượn khi học GDQPAN
7.2.1 Trang phục (dùng chung hai mùa) Bộ 01  
7.2.2 Áo bông Chiếc 01 Dùng cho các tỉnh phía Bắc
7.2.3 Mũ cứng Chiếc 01  
7.2.4 Mũ mềm Chiếc 01  
7.2.5 Giầy vải Đôi 01  
7.2.6 Tất sợi Đôi 02  
7.2.7 Thắt lưng Chiếc 01  
7.2.8 Sao mũ cứng GDQPAN Chiếc 01  
7.2.9 Sao mũ mềm GDQPAN Chiếc 01  

3. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện như Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học. Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh căn cứ vào quy mô sinh viên của trung tâm được quy định tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo để xây dựng kế hoạch, tổ chức đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho phù hợp.

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh đã được elead.com.vn chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bài viết của chúng tôi. Đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này nhé!

Giáo Dục – Tags: Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT

 • Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp THPT

 • Thông Tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

 • Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

 • Thông Tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa Quy định đánh giá học sinh tiểu học

 • Công văn 2494/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành chuyên đề Xây dựng xã hội học tập

 • Thông Tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học

 • Nghị Quyết 17/2018/NQ-HĐND HCM cơ chế hỗ trợ thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng

195 COMMENTS

 1. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some
  stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 2. Hi there, I found your blog by the use of Google at the same time as looking for a comparable subject,
  your website got here up, it looks great. I’ve bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, just changed into aware of your weblog via Google,
  and located that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.

  I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of other folks will
  be benefited from your writing. Cheers!

 3. Hello there! This post could not be written any better!

  Reading this post reminds me of my good old room mate!

  He always kept chatting about this. I will forward
  this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Many thanks for sharing!

 4. What’s up to every one, since I am actually eager of reading this web site’s post to be updated regularly.

  It carries pleasant stuff.

 5. The research is incredibly interesting. If you want to try out situs slot terpercaya,
  I might recommend participating in about reputable situs slot pulsa websites internet.
  Because you can attain big positive aspects and acquire guaranteed pay-out odds.
  If you would like to find out, it is possible to straight just
  click here underneath. The link can be described as slot machine game video game web page that may
  be commonly used between Indonesian online players.

 6. Hey I am so excited I found your webpage, I really found you by error, while
  I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please
  do keep up the great job.

 7. Hello There. I found your blog the usage of
  msn. This is a really smartly written article. I will make sure to bookmark it and return to
  read extra of your helpful info. Thank you for the post.
  I will certainly comeback.

 8. I really like your blog.. very nice colors &
  theme. Did you make this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  appreciate it

 9. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 10. At this time it appears like WordPress is the preferred blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 11. Greetings! I’ve been following your website for a while now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 12. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.

  Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 13. It’s not my first time to pay a visit this website, i
  am browsing this web page dailly and take fastidious information from here everyday.

 14. Thanks for any other informative blog. Where else may I get that type of info written in such a perfect manner?

  I have a challenge that I am just now running on,
  and I have been on the look out for such info.

 15. Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the fantastic works guys I’ve you guys to
  blogroll.

 16. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this problem or is
  it a issue on my end? I’ll check back later and see if
  the problem still exists.

 17. Howdy! This article couldn’t be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will forward this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 18. It is perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 19. http://sc.devb.gov.hk/TuniS/beltrepair0.werite.net/post/2022/04/02/Top-Four-Humorous-Best-Minecraft-Mods-Quotes

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 20. Saved as a favorite, I like your blog!

 21. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 22. It’s awesome to pay a quick visit this website and reading
  the views of all friends about this post, while I am also zealous of getting experience.

 23. Hi there mates, its great post on the topic of educationand fully defined, keep it up all
  the time.

 24. Very quickly this site will be famous among all blogging visitors, due to it’s pleasant articles or reviews

 25. Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this article here at this blog, I have
  read all that, so now me also commenting at this place.

 26. hi!,I really like your writing so so much!
  proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL?
  I require a specialist in this space to solve my problem.
  Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 27. Touche. Great arguments. Keep up the amazing effort.

 28. I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a
  famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 29. At this moment I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to
  read further news.

 30. A person essentially lend a hand to make seriously posts I might state.
  That is the first time I frequented your web page and thus far?

  I amazed with the analysis you made to create this actual publish amazing.

  Excellent activity!

 31. It’s in fact very complex in this active life to listen news on Television, thus I only use world wide web for
  that purpose, and obtain the hottest news.

 32. Right now it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 33. If you are going for best contents like myself, just pay a visit this website everyday since it provides feature contents, thanks

 34. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for
  to keep it sensible. I can not wait to read much
  more from you. This is really a terrific site.

 35. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes that make the most significant changes.

  Thanks for sharing!

 36. Ahaa, its fastidious conversation concerning
  this article here at this weblog, I have read all that, so now me also
  commenting here.

 37. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly enjoyed
  browsing your blog posts. After all I will be subscribing
  on your rss feed and I hope you write again soon!

 38. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 39. Magnificent goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you are just too fantastic.
  I really like what you have received here, certainly
  like what you’re saying and the way in which you assert it.
  You’re making it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

  I cant wait to read much more from you. That is really a terrific
  web site.

 40. I have been browsing online greater than three hours these days, yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely price enough for me. In my opinion, if all site owners
  and bloggers made just right content as you probably did,
  the net will be a lot more useful than ever before.

 41. Every weekend i used to pay a quick visit
  this web site, because i want enjoyment, for the reason that this
  this site conations in fact pleasant funny stuff too.

 42. https://clashofcryptos.trade/wiki/These_5_Simple_Minecraft_Server_Tips_Will_Pump_Up_Your_Gross_sales_Virtually_Instantly

  What you composed was very reasonable. But, think about
  this, suppose you added a little information? I mean, I don’t wish to tell you how
  to run your website, but suppose you added something that makes people want more?
  I mean Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết
  bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh – Lovablemessages.com is a little boring.
  You might look at Yahoo’s front page and
  watch how they create news titles to grab people to open the links.

  You might try adding a video or a pic or two to grab people
  interested about everything’ve written. In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.

 43. I like the helpful info you supply in your articles. I will bookmark
  your weblog and check once more here frequently.
  I’m fairly sure I will be told plenty of
  new stuff right here! Good luck for the next!

 44. I will immediately snatch your rss as I can’t in finding your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me know so that I may subscribe.
  Thanks.

 45. It’s actually very complicated in this active life to listen news on TV, therefore I just use the web for that reason, and obtain the most up-to-date news.

 46. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good
  content as you did, the internet will be a lot more useful
  than ever before.

 47. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a
  40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
  ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 48. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
  browsing through some of the post I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 49. of course like your web site but you have to test the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and
  I in finding it very bothersome to tell the truth nevertheless I
  will certainly come again again.

 50. Great items from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you’re simply extremely magnificent.
  I actually like what you have bought right here, really like what you are saying and the best
  way during which you assert it. You make it entertaining and you continue
  to take care of to stay it sensible. I can not wait to learn far more from you.

  That is really a great web site.

 51. It’s very effortless to find out any topic on web as compared to books, as I found this
  post at this website.

 52. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 53. Hello! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be
  able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 54. Thanks for any other magnificent post. The place else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing?
  I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 55. If you are going for finest contents like myself, just pay a visit this site everyday for the
  reason that it presents quality contents, thanks

 56. What’s up i am kavin, its my first occasion to
  commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought
  i could also create comment due to this good article.

 57. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking
  more of your great post. Also, I’ve shared your website in my
  social networks!

 58. Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this piece of writing.

 59. Usually I don’t learn article on blogs, however I
  wish to say that this write-up very pressured me to try and do it!
  Your writing taste has been surprised me. Thank you,
  quite great post.

 60. Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 61. Hey there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my
  own. Do you require any html coding expertise
  to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 62. I do believe all the ideas you’ve presented
  on your post. They are really convincing and can certainly work.

  Still, the posts are too quick for starters.
  Could you please lengthen them a bit from next time? Thank
  you for the post.

 63. I just could not leave your website prior to suggesting that I actually loved
  the standard info an individual supply in your
  visitors? Is gonna be back steadily in order to check out new posts

 64. Just wish to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is just cool and i could assume you’re an expert
  on this subject. Fine with your permission let me to grab your
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please
  continue the rewarding work.

 65. Hello, i think that i saw you visited my site thus
  i came to “return the favor”.I am attempting
  to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 66. What’s up everyone, it’s my first visit at this web site, and piece of writing is in fact
  fruitful in favor of me, keep up posting such articles.

 67. I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,
  its really really pleasant post on building up new weblog.

 68. you’re truly a just right webmaster. The web site loading speed is incredible.
  It seems that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have done a excellent job in this subject!

 69. Great weblog here! Also your website a lot
  up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink for
  your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 70. What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable experience regarding
  unpredicted feelings.

 71. fantastic points altogether, you simply received a new reader.
  What would you suggest about your post that you just
  made a few days in the past? Any positive?

 72. My brother recommended I may like this blog.
  He used to be totally right. This put up actually made my day.
  You can not believe simply how so much time I had spent for this info!

  Thanks!

 73. Usually I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so!
  Your writing taste has been surprised me.

  Thank you, quite great article.

 74. Link exchange is nothing else however it is just placing the
  other person’s weblog link on your page at suitable place
  and other person will also do similar in support
  of you.

 75. I constantly emailed this weblog post page to all my friends,
  because if like to read it then my links will too.

 76. Hello to every one, it’s actually a pleasant for me to visit this website, it includes important Information.

 77. It’s amazing to pay a quick visit this website and reading
  the views of all colleagues on the topic of this article,
  while I am also keen of getting experience.

 78. I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really pleasant article on building up new blog.

 79. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

 80. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if
  you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or
  anything you can advise? I get so much lately it’s
  driving me mad so any assistance is very much
  appreciated.

 81. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you
  I genuinely enjoy reading your posts. Can you recommend
  any other blogs/websites/forums that cover the same
  subjects? Appreciate it!

 82. I really like what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 83. Having read this I believed it was really informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and
  commenting. But so what, it was still worth it!

 84. Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting
  this to my followers! Great blog and wonderful style and design.

 85. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up
  what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

 86. Its like you learn my mind! You appear to grasp so much approximately this,
  like you wrote the book in it or something.
  I believe that you can do with some p.c. to force the message house a bit, however instead of that, this is
  excellent blog. An excellent read. I will definitely
  be back.

 87. I think the admin of this web site is genuinely working
  hard in favor of his web site, for the reason that
  here every material is quality based data.

 88. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Appreciate it!

 89. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the great work!

 90. Hello there! Would you mind if I share your blog
  with my twitter group? There’s a lot of people that I
  think would really appreciate your content. Please let me know.
  Many thanks

 91. I like it whenever people get together and share thoughts.
  Great blog, stick with it!

 92. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this kind of area .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web
  site. Reading this information So i am satisfied
  to express that I have an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed.

  I most definitely will make certain to don?t overlook this website
  and give it a look on a relentless basis.

 93. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Reading this info So i’m glad to express that I
  have a very just right uncanny feeling I found out
  just what I needed. I most certainly will make certain to don?t fail to
  remember this web site and give it a look regularly.

 94. Superb, what a webpage it is! This website presents helpful facts
  to us, keep it up.

 95. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make
  your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to correct this issue. If you have
  any recommendations, please share. Cheers!

 96. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 97. It’s remarkable designed for me to have a web site, which is beneficial in support of my
  experience. thanks admin

 98. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.

  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 99. Your style is very unique compared to other people
  I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this
  web site.

 100. Hey I am so thrilled I found your weblog, I really found you by accident,
  while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like
  to say cheers for a incredible post and a all
  round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the minute
  but I have book-marked it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
  keep up the fantastic work.

 101. What’s up to all, because I am really eager of reading this
  webpage’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of good data.

 102. Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 103. We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with useful information to work on. You’ve
  performed a formidable job and our whole group shall be
  thankful to you.

 104. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if
  you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing.

  I’ve had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out
  there. I do take pleasure in writing however it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are generally
  lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Many thanks!

 105. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from
  this web site, and your views are nice designed for new users.

 106. The research is incredibly interesting. When you need to learn bandar slot, I would advise participating
  in after reliable bandar slot online niche sites. As you can gain big
  benefits and receive selected pay-out probabilities. If you would like to experience, you may upright have a
  look through in this article. The hyperlink is known as
  a port website that is definitely frequently used between Indonesian the gamers.

 107. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I have truly loved surfing around your weblog posts.
  After all I will be subscribing in your rss feed and I hope you write again soon!

 108. This paragraph offers clear idea in support of the new users of blogging, that in fact how to do running a blog.

 109. https://securityholes.science/wiki/Put_together_To_Snicker_Minecraft_Server_Shouldnt_be_Harmless_As_you_Would_possibly_Suppose_Take_a_look_at_These_Nice_Examples

  I every time spent my half an hour to read this website’s content everyday along with a mug of coffee.

 110. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly
  enjoyed browsing your blog posts. In any case I will
  be subscribing to your feed and I hope you write
  again very soon!

 111. https://pediascape.science/wiki/Minecraft_Server_Would_not_Need_to_Be_Laborious_Learn_These_9_Tricks_Go_Get_A_Head_Start

  I simply couldn’t depart your website before suggesting that I really loved the standard
  info an individual provide in your guests? Is gonna be again often to check up on new posts

 112. Greetings from California! I’m bored at work so I decided to check out your blog
  on my iphone during lunch break. I really like the information you provide
  here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 113. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
  I am waiting for your further post thanks once again.

 114. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your web site, how can i subscribe for a blog web site? The
  account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

 115. I love your blog.. very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and
  would like to know where u got this from. kudos

 116. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 117. Hi there very cool blog!! Man .. Beautiful ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also?
  I am happy to search out so many helpful information right here in the submit, we’d like work out extra strategies on this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 118. [https://boylesilva0.edublogs.org/2022/03/19/wonder-woman-1984-if-you-desire-cosplay-wonder-woman-please-read-this-guide/ captain suit

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

 119. I don’t even know the way I stopped up here, however I assumed this publish used
  to be good. I don’t understand who you are but definitely you are going
  to a well-known blogger if you happen to are not already.
  Cheers!

 120. each time i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening
  with this paragraph which I am reading now.

 121. I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the fantastic works guys I’ve included
  you guys to my personal blogroll.

 122. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write
  again soon!

 123. Hi mates, how is all, and what you desire to say regarding this
  paragraph, in my view its in fact awesome in support of me.

 124. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to more added agreeable
  from you! By the way, how could we communicate?

 125. Now I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to read further news.

 126. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone
  during lunch break. I really like the knowledge you
  present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my
  mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

 127. Great web site. Lots of helpful info here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing
  in delicious. And obviously, thanks to your effort!

 128. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so
  I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still
  new to everything. Do you have any points for newbie blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 129. I am regular reader, how are you everybody? This
  article posted at this site is really nice.

 130. I’m really enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come
  here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Superb work!

 131. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you
  are saying and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read far more from you. This is actually a great site.

 132. Ahaa, its good discussion concerning this post here at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 133. Normally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled
  me to try and do it! Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, very great article.

 134. Your means of telling the whole thing in this post is really
  nice, every one be able to easily be aware of it, Thanks a lot.

 135. It is truly a great and useful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this useful info
  with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 136. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d
  without a doubt donate to this superb blog! I suppose for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 137. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really recognize what you’re talking approximately!
  Bookmarked. Please additionally discuss with my website
  =). We will have a hyperlink alternate agreement among us

 138. Hi! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the bravery to
  go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
  Just wanted to say keep up the good job!

 139. Heya! I realize this is sort of off-topic but I had to ask.
  Does managing a well-established website such as yours take a large amount
  of work? I am brand new to blogging however I
  do write in my journal everyday. I’d like
  to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for brand
  new aspiring bloggers. Appreciate it!

 140. Asking questions are really nice thing if you are not understanding something entirely, however this paragraph presents good understanding even.

 141. This article provides clear idea for the new viewers of blogging, that actually how to do running a blog.

 142. I think this is among the most important info for me. And i’m
  glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 143. Everyone loves what you guys are up too. This type of clever
  work and reporting! Keep up the great works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

 144. Hello, i think that i saw you visited my site so i came to
  “return the favor”.I am attempting to find
  things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 145. https://hikvisiondb.webcam/wiki/Five_Crucial_Abilities_To_Do_Minecraft_Server_Loss_Remarkably_Effectively

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that will make the greatest changes.
  Thanks for sharing!

 146. Appreciating the time and effort you put into your blog and
  in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated
  rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 147. Hi there, its pleasant article regarding media print, we all understand media
  is a wonderful source of information.

 148. naturally like your web site however you have to test the spelling
  on several of your posts. Several of them are rife with
  spelling problems and I to find it very troublesome to inform
  the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 149. I got this web page from my friend who told me regarding this web page and now this
  time I am browsing this web site and reading very informative content at this place.

 150. Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 151. Thanks a bunch for sharing this with all people you really know what you’re
  speaking approximately! Bookmarked. Please also visit my site =).
  We may have a link change arrangement between us

 152. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else
  experiencing problems with your blog. It appears like some of the text in your posts are running off the
  screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

 153. What’s up everyone, it’s my first visit at this site,
  and piece of writing is in fact fruitful in favor of me,
  keep up posting such articles or reviews.

 154. I am really happy to read this website posts which consists of lots of valuable data, thanks for providing
  such data.

 155. I am really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A handful of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great
  in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 156. https://motogpdb.racing/wiki/What_Everybody_Else_Does_In_The_Case_Of_Minecraft_And_What_You_Must_Do_Completely_Different

  I’ve been surfing online more than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all site
  owners and bloggers made excellent content material as you did, the net shall be much more useful
  than ever before.

 157. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance”
  between usability and appearance. I must say that you’ve
  done a excellent job with this. In addition, the
  blog loads super quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 158. Its not my first time to go to see this website, i am visiting this website dailly and obtain good information from here everyday.

 159. If you desire to get much from this paragraph then you have to apply these methods
  to your won website.

 160. You are so awesome! I don’t believe I have read something like this before.
  So wonderful to find another person with a few original thoughts on this
  issue. Seriously.. thanks for starting this up.
  This site is one thing that is required on the internet, someone
  with a little originality!

 161. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  difficulty finding one? Thanks a lot!

 162. Your style is very unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 163. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the
  web the simplest factor to understand of. I say to you, I definitely get
  annoyed whilst people think about concerns that they just don’t recognise about.

  You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need
  side effect , folks can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thanks

 164. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and videos, this blog could
  certainly be one of the best in its niche. Wonderful blog!

 165. I savour, result in I found just what I used to be looking
  for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 166. I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really pleasant post
  on building up new webpage.

 167. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend
  your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a applicable
  deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent idea

 168. I blog often and I really appreciate your content.
  This article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I opted in for your RSS feed as well.

 169. Hi, i think that i saw you visited my website thus i
  came to “return the favor”.I’m trying to find things
  to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 170. I enjoy reading a post that will make men and women think.
  Also, many thanks for allowing for me to comment!

 171. I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick
  visit this weblog on regular basis to take updated from newest information.

 172. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.

  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 173. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 174. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot
  of the information you provide here. Please let me
  know if this okay with you. Thanks!

 175. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was a entertainment account
  it. Glance advanced to more added agreeable from you! However, how can we keep up a
  correspondence?

 176. Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this post at this place at this weblog, I have read all that, so now me also commenting
  at this place.

 177. https://ai-db.science/wiki/Minecraft_Server_Host_Do_You_Actually_Need_It_This_May_Show_You_The_Way_To_Resolve

  I am in fact delighted to glance at this weblog
  posts which includes tons of useful facts, thanks for
  providing such information.

 178. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with
  almost all important infos. I would like to look extra posts like this .

 179. I believe everything said made a great deal of
  sense. But, think about this, what if you typed
  a catchier post title? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog,
  however suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh – Lovablemessages.com is a little boring.

  You ought to peek at Yahoo’s front page and note how they write article headlines to get viewers to open the links.
  You might try adding a video or a picture or two to get readers excited about everything’ve written. Just my opinion, it might make your website
  a little bit more interesting.

 180. Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly
  digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited
  from this website.

 181. Admiring the time and energy you put into your website and detailed information you offer.

  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same old rehashed material. Fantastic read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 182. I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you build this web site
  yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or what the theme is called.
  Thank you!

 183. If you are going for most excellent contents like myself, simply pay a
  quick visit this web site daily as it offers quality contents, thanks

 184. Hello very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also?
  I am happy to search out so many helpful info here in the put up, we want develop more strategies in this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 185. Genuinely no matter if someone doesn’t know after that its up to other viewers that
  they will help, so here it occurs.

 186. I used to be recommended this website by way of my cousin. I’m no longer sure
  whether or not this submit is written by means of him as nobody else recognize such exact
  approximately my trouble. You are incredible! Thank you!

 187. Hello friends, its wonderful article about educationand fully explained, keep it up all the time.

 188. Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the
  direction of a good platform.

 189. Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here